RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO” [1] , przedstawiamy poniższe informacje:

1. Informacje dotyczące Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. z siedzibą przy ul. Chojnickiej 72 (89-500), tel. 52 3363606,   e-mail hydrotor@hydrotor.com.pl

2. Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Pana Mariusza Słowikowskiego, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych, poprzez adres e-mail: iod@hydrotor.com.pl

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z wykonywaniem umowy, której stroną Państwo jesteście lub do czynności niezbędnych przed jej wykonaniem.
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO” do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem w szczególności do ochrony własnych praw i przed roszczeniami
  • na podstawie art.6 ust. 1 lit c „RODO” w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze [2]
  • jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Komu przekazujemy Państwa dane.

Nie będziemy nikomu przekazywać Państwa danych w celach komercyjnych. Państwa dane mogą być jednak udostępniane innym podmiotom, upoważnionym do tego na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o współpracy a powierzenie przetwarzania danych z tym związane jest nieuniknione lub niezbędne do realizacji umowy. Będą to np. podmioty świadczące usługi informatyczne, czy konserwacje i naprawę monitoringu. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.

5. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.

6. Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  • usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości zrealizowania celu. W przypadku świadczenia usług i zawierania z tym związanych umów, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności związanych z wykonania usługi, realizacją umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych wykluczy możliwość realizacji celu wskazanego w zgodzie.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)

[2] W szczególności do wypełniania obowiązku prawno-podatkowego Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U.2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) oraz innych aktów prawnych regulujących działalność Administratora.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com