raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

INFORMACJE POUFNE

RB 23/2016 – Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

 

21 o łącznej powierzchni 1,6534 ha, położonej we Wrocławiu za cenę 11.000.000,00 zł. (jedenaście milionów) lub 11.600.000,00 zł. (jedenaście milionów sześćset tysięcy) płatne w ratach po 5.800.000,00 zł.
Strony zobowiązują się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia spełnienia się wszystkich warunków, lecz nie później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, to jest do dnia 09.09.2017 r.
Strony postanawiają, że Przyrzeczona Umowa Sprzedaży zostanie zawarta po łącznym spełnieniu się następujących warunków:
1. Wynik audytu prawnego i technicznego Nieruchomości przeprowadzonego przez Kupującego na jego koszt w nieprzekraczalnym terminie czterech miesięcy od dnia, kiedy decyzja o warunkach zabudowy dla Inwestycji stanie się ostateczna i prawomocna, będzie satysfakcjonujący dla Kupującego według jego uznania.
2. Kupujący uzyska prawomocną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy dla Inwestycji
3. Kupujący uzyska prawomocną i ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Inwestycji
4. Kupujący uzyska prawomocne i ostateczne zezwolenie na rozbiórkę budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na Nieruchomości albo dokona skutecznych zgłoszeń zamiaru rozbiórki
5. Kupujący uzyska na własny koszt prawomocne i ostateczne pozwolenie na lokalizację zjazdów na teren Nieruchomości przy uwzględnieniu, że Kupujący nie będzie zmuszony do przebudowy lub rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego, a wysokość opłat związanych z uzyskaniem zezwolenia na lokalizację zjazdów nie będzie przekraczała standardowych opłat wymaganych przez gestorów mediów i zarządców dróg
6. Możliwe będzie podłączenie Inwestycji do istniejących sieci infrastruktury technicznej istniejących na działkach sąsiadujących z Nieruchomością oraz zostaną uzyskane odpowiednie tytuły prawne do nieruchomości, przez które będą przebiegały przyłącza i sieci obsługujące Inwestycję, bez ponoszenia innych opłat niż standardowe opłaty na rzecz gestorów mediów oraz podmiotów publicznych
7. Kupujący uzyska prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę dla Inwestycji
8. Kupujący uzyska prawomocne i ostateczne zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, zlokalizowanych na nieruchomości
9. Nieruchomość będzie mogła być wykorzystana do zrealizowania na niej Inwestycji i zostanie to potwierdzone odpowiednim oświadczeniem Wojewody, a potwierdzenie takie nie będzie powodować po stronie Kupującego kosztów, ewentualne koszty z tym związane poniesie Sprzedający
10. Wykonywanie służebności nie będzie kolidowało z Inwestycją, a jeśli tak, to treść tej służebności zostanie zmieniona albo służebność zostanie zniesiona, a urządzenia służące do jej wykonywanie będą mogły zostać usunięte z terenu Nieruchomości w uzgodnieniu z gestorami mediów, na podstawie prawomocnych i ostatecznych decyzji albo skutecznych zgłoszeń budowlanych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com