raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

RB 21/2023 – Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii uchylająca decyzję o wsparciu Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zarząd PHS Hydrotor informuje, że w dniu 21 września 2023r. wpłynęła do Spółki Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii nr 575/DRI/23 z dnia 8 września 2023r. uchylająca decyzję o wsparciu nr PSSE.DW.91.2021 z dnia 30 grudnia 2021r. – wydaną w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki przez Zarządzającego Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor SA w komunikacie nr 19/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. informował o przyczynie złożenia wniosku o uchylenie decyzji o wsparciu.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 21.09.2023r.

RB 20/2023 – Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego 2023

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje o korekcie danych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Grupy Hydrotor za I półrocze 2023 r., która dot. noty 3.32 wynagrodzenie członków zarządu i organów nadzoru (str. 67). Dane finansowe nie uległy zmianie. W załączeniu zamieszczono oświadczenie Zarządu w/w sprawie.

Oświadczenie Zarządu PHS Hydrotor S.A. o korekcie danych

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 11.09.2023r.

RB 19/2023 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie uchylenia decyzji o wspracie w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zarząd PHS Hydrotor informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia przez Zarząd Spółki do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z wnioskiem o uchylenie decyzji o wsparcie nr PSSE.DW.91.2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor w komunikacie nr 30/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. informował o przyznaniu pomocy publicznej na realizację nowych inwestycji. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie jest w stanie wywiązać się z warunków umowy dotyczących: ” Zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 340 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, poprzez zatrudnienie po dniu wydania decyzji na terenie realizacji nowej inwestycji, co najmniej 2 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i utrzymanie tego zatrudnienia na terenie nowej inwestycji przez co najmniej pięć lat, licząc od dnia zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2028 r.” Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o uchylenie decyzji o wsparciu.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 31.08.2023r.

RB 18/2023 – Połączenie przez przejęcie spółek zależnych

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki w dniu 30 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie połączenia w formie przejęcia przez PHS Hydrotor S.A. spółek zależnych:

1. Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; data nabycia spółki 15 czerwca 2005 r.; udziały PHS Hydrotor w spółce WPH Wrocław: 100 %

2. Więcborskie Zakłady Metalowe Wizamor Sp. z o.o. w Więcborku; data nabycia spółki – 8 lipca 2010 r.; udziały PHS Hydrotor w spółce WZM Wizamor Sp. z o.o.: 96,88%

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 31.08.2023r.

RB 17/2023 – Lista akconariuszy posiadających 5 % liczby głosów - zmiana wartości ogólnej liczby głosów

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 31 sierpnia 2023 r. akcji spółki PHS Hydrotor S.A. do obrotu giełdowego na rynek podstawowy nastąpiła zmiana w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie.

Kapitał zakładowy Spółki : 2.398.300 akcji

Liczba głosów: 2.780.780

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

1. Mariusz Lewicki wraz z bliską osobą: 422.000 akcji stanowiących 17,596 % kapitału zakładowego, liczba głosów 422.000 stanowiących 15,176 % ogólnej liczby głosów;

2. Wacław Kropiński: 88.405 akcji stanowiących 3,686% kapitału zakładowego, liczba głosów 422.025 stanowiących 15,176 % ogólnej liczby głosów;

3. Ryszard Bodziachowski z bliską osobą: 406.000 akcji stanowiących 16,929% kapitału zakładowego, liczba głosów 406.000 stanowiących 14,600% ogólnej liczby głosów;

4. PKO TFI: 361.256 akcji stanowiących 15,063% kapitału zakładowego, liczba głosów 361.256 stanowiących 12,991 % ogólnej liczby głosów;

5. AVIVA OFE , AVIVA BZ WBK: 145.536 akcji stanowiących 6,068% kapitału zakładowego, liczba głosów 145.536 stanowiących 5,234 % ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 31.08.2023r.

RB 16/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

Zarząd PHS Hydrotor S.A. („Emitent”), działając na podstawie postanowień art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o Ofercie”, informuje niniejszym, iż w dniu 30 sierpnia 2023 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zarządzające Funduszami PKO z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Ujawnienie stanu pposiadania – porozumienie

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 31.08.2023r.

RB 15/2023 – Asymilacja 63.030 akcji serii A i B

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w której stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 63.030 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki PHS Hydrotor S.A., o wartości nominalnej 2,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHDRTR00062. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 31 sierpnia 2023 r. wymienione akcje do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 sierpnia 2023 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLHDRTR00013.

Natomiast Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 sierpnia 2023 r. wydał oświadczenie, iż postanowił dokonać z dniem 31 sierpnia 2023r. asymilacji 63.030 akcji zwykłych PHS Hydrotor S.A. oznaczonych kodem PLHDRTR00062 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLHDRTR00013. W związku z powyższym w dniu 31 sierpnia 2023 r. zostanie spełniony warunek określony w ww. uchwale Zarządu Giełdy.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 29.08.2023r.

RB 14/2023 – Rejestracja zmian w Statucie Hydrotor SA oraz Organie Nadzoru Hydrotor SA

Zarząd Hydrotor SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Hydrotor SA oraz w Organie Nadzoru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 16.08.2023 r.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 25/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023 r.

Nowa treść § 15:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo sześciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Zgromadzenie dokonuje wyborów członków Rady Nadzorczej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obok członków Rady Nadzorczej jest możliwość dokonania wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej, który uzupełnia jej skład na okres kadencji Rady, na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci jednego z jej członków.

Nowa treść § 17:

§ 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady uczestniczących na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego,

§ 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

§ 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej,

§ 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej),

§ 5. Szczegółowe zasady głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oddawania głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał bez zwołania posiedzenia w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, ZWZA 24.06.2023 r. wideokonferencji lub poczty elektronicznej) określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zmiany w Organie Nadzoru zostały dokonane na mocy Uchwały nr 22a/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, wybrało Członka Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję: Pana Sławomira Sklindę.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023r.

Statut Hydrotor S.A.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 17.08.2023r.

RB 13/2023 – Powiadomienie na transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

Notyfikacja Mariusz Lewicki

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 10.08.2023r.

RB 12/2023 – Konwersja 63.030 akcji imiennych na akcję na okaziciela

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r. na wniosek akcjonariuszy została przeprowadzona konwersja 63.030 akcji imiennych serii A i B o wartości nominalnej 2,00 zł każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 1:5, na akcje zwykłe (bez uprzywilejowania).

Planowany termin dokonania asymilacji i wprowadzenia 63.030 akcji do obrotu giełdowego został ustalony na dzień 31-08-2023 r.

Zamiana akcji dokonana została zgodnie § 3 pkt. 4 statutu Spółki ” … zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej …”. Zarząd Spółki Hydrotor SA uchwałą nr 9/7/2023 z dnia 19 maja 2023 r. oraz Rada Nadzorcza Hydrotor S.A. uchwałą nr 82/HT/2023 z dnia 22 maja 2023 r. wyraziły zgodę na zamianę akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.

W wyniku konwersji 63.030 akcji imiennych nastąpiła zmiana ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu:

– liczba głosów przed konwersją: 3.032.900

– liczba głosów po konwersji: 2.780.780

Kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie.

Uchwała RN

Uchwała Zarządu

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 02.08.2023r.

RB 11/2023 – Lista akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2023r.

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2023 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 1 255 511 akcji dających 1 637 371 głosów.

Akcjonariusze posiadające co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2023r.

1. Pan Mariusz Lewicki wraz bliską osobą posiadający na tym ZWZA 420.052 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 420.052 głosów stanowiących 25,654 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 13,850 % ogólnej liczby głosów.

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz bliską osobą posiadający na tym ZWZA 406.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 406.000 głosów stanowiących 24,796 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 13,387 % ogólnej liczby głosów.

3. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 85.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 427.025 głosów stanowiących 26,080 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 13,750 % ogólnej liczby głosów.

4. PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 302.819 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 302.819 głosów stanowiących 18,494 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,984% ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 26.06.2023r.

RB 10/2023 – Wybór Rady Nadzorczej - ZWZA dnia 24-06-2023

Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że w dniu 24 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PHS Hydrotor S.A. podjęło uchwały dotyczące wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję. Zgłoszeni zostali następujące kandydaci:

1. Bodziachowski Ryszard

2. Guzowska Monika

3. Lewicki Marcin

4. Kropiński Wacław

5. Rutecka Aleksandra

6. Sklinda Sławomir

ZWZA podjęło uchwałę nr 17/VI/2023 w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym. Zgromadzenie akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej zgodnie z Regulaminem Wyborów Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA: „Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów”. Do Rady Nadzorczej nie weszła Pani Aleksandra Rutecka w związku z otrzymaniem najmniejszej liczby głosów.

Skład nowo powołanej Rady Nadzorczej ukonstytuował się w następujący sposób:

1. Bodziachowski Ryszard – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Kropiński Wacław – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Lewicki Marcin – Sekretarz

4. Guzowska Monika – Członek Rady Nadzorczej

5. Sklinda Sławomir – Członek Radny Nadzorczej

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu Rady dokonała wyboru Komitetu Audytu:

1. Kropiński Wacław – Przewodniczący Komitetu Audytu

2. Bodziachowski Ryszard – Członek Komitetu Audytu

3. Lewicki Marcin – Członek Komitetu Audytu

4. Guzowska Monika – Członek Komitetu Audytu

5. Sklinda Sławomir – Członek Komitetu Audytu

Aleksandra Rutecka
Marcin Lewicki
Monika Guzowska
Ryszard Bodziachowski
Sklinda Slawomir
Waclaw Kropinski

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.06.2023r.

RB 9/2023 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 24 czerwca 2023 roku uchwałę nr 23/VI/2023 o podziale zysku za 2022 rok i przeznaczenia jego części na wypłatę dywidendy.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wynosi 4.796.600,00 zł z zysku za 2022 rok, tj. (2,00 zł na 1 akcję).

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 08 września 2023 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 września 2023 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 158.650 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B oraz 2.239.650 akcji na okaziciela serii A, B i C.

 

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.06.2023r.

RB 8/2023 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023 roku

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA w dniu 24 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, dodano podjęcie uchwały nr 22a/VI/2023 dotyczącej wyboru Członka Rady Nadzorczej. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Emitent wyjaśnia, że w zakresie dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2022 rok oraz sprawozdania finansowe za ten okres będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 6-10 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w związku z publikacją raportów rocznych w dniu 28 kwietnia 2023 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok, które było przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 11 przyjętego porządku obrad ZWZ, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 rok, które było przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 12 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 4/2023 w dniu 22 maja 2023 r.

ZWZA Hydrotor 24.06.2023r.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.06.2023r.

RB 7/2023 – Wypowiedzenie umowy faktoringowej Santander Factoring Sp. z o.o.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. _ Emitent _z siedzibą w Tucholi informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 r. wypowiada umowę faktoringu podpisaną z Santander Factoring Sp. z o.o._ z siedzibą w Warszawie (umowa z dnia 28 listopada 2022 r. – ogłoszona komunikatem bieżącym RB/21/2022 ), z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Umowa przestanie obowiązywać z dniem 3 lipca 2023 r.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 19.06.2023

RB 6/2023 – Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2023 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Sławomira Sklindy na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2023 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Spółka informuje, że Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej.

Życiorys i oświadczenie Kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Oświadczenie kandydata na Cz.R. N. Hydrotor S.A.

Nota biograficzna kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 16.06.2023

RB 5/2023 – Propozycja wypłaty dywidendy z zysku 2022r.

Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki w dniu 22 maja 2023r. podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycji wypłaty dywidendy z zysku za 2022 r. w wysokości 2,00 zł za jedną akcję.

Kwota na wypłatę dywidendy wyniesie 4.796.600,00 zł, Prawo do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 września 2023 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 września 2023 r.

Proponowana kwota dywidendy z zysku za 2022 r. jest w tej samej wysokości co wypłacona dywidenda z zysku za 2021 r.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 22.05.2023

RB 4/2023 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2023r.

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 24-06-2023 r.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 22.05.2023

RB 3/2023 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA - 24-06-2023r.

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi na dzień 24 czerwca 2023 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 22.05.2023

RB 2/2023 – Zamieszczenie na stronie internetowej Hydrotor S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2022

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 11-05-2023 r. na stronie internetowej Spółki

zamieszczone zostało Oświadczenie na temat informacji niefinanowych Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 12.05.2023

RB 1/2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki Hydrotor S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za IV kwartał 2022 roku – 28 luty 2023 roku (wtorek)

– za I kwartał 2023 roku – 22 maja 2023 roku (poniedziałek),

– za III kwartał 2023 roku – 20 listopada 2023 roku (poniedziałek).

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2023 rok:

– I półrocze 2023 roku – 11 września 2023 roku (poniedziałek)

Raporty roczne za 2022 rok:

– jednostkowy raport roczny – 28 kwietnia 2023 roku (piątek),

– skonsolidowany raport roczny – 28 kwietnia 2023 roku (piątek).

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Hydrotor S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor S.A.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 05.01.2023

RB 22/2022 – Podpisanie aneksu nr 1 do umowy faktoringowej spółki zależnej z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. _ Emitent _z siedzibą w Tucholi informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. powziął informację od spółki zależnej – Agromet ZEHS Lubań S.A. o podpisaniu aneksu nr 1 do umowy faktoringowej z dnia 28 września 2022 r., gdzie stroną umowy jest: Faktor_ BNP Paripas Faktoring Sp. z o.o. oraz Zbywca_Agromet ZEHS Lubań S.A.

Przedmiotem aneksu nr 1 umowy faktoringowej jest podwyższenie limitu faktoringowego do kwoty 4.000.000,00 EUR, który dostępny będzie w dwóch wariantach:

1. Kwota 2.000.000,00 EUR od dnia podpisania aneksu,

2. Kwota 4.000.000,00 EUR po przekroczeniu zaangażowania na poziomie 95 % salda na podstawie dyspozycji Zbywcy.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 21/2022 – Podpisanie umowy faktoringowej Santander Factoring Sp. z o.o.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. _ Emitent _z siedzibą w Tucholi informuje, że w dniu 28 listopada 2022 r. wpłynęła do Spółki podpisana przez Santander Factoring Sp. z o.o._ Faktor _ z siedzibą w Warszawie umowa faktoringu zawarta w dniu 8 listopada 2022 r.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów wskazanych w załączniku do umowy.

Umowa została zawarta na czas określony tj. do 30 czerwca 2023 r. z możliwością przedłużenia.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę: 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych). Faktor będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania przeniesionych wierzytelności w wysokości 75% wartości dla jednego zagranicznego Kontrahenta oraz 90% wartości dla pozostałych Kontrahentów.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie są:

– weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

– nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Faktoranta

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 20/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 25 listopada 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

Załącznik do raportu RB 20/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 19/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 7 października 2022 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

Załącznik do raportu RB 19/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 18/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że dniu 3 października otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 18/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 17/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 23 września 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 17/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 16/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 13 września 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 16/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 15/2022 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu PHS Hydrotor SA dokonane uchwałą nr 19/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2022 r.

Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Hydrotor SA:

Zmiana § 2 Statutu Spółki poprzez dopisanie:

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.14.Z Handel energią elektryczną

 

Po zmianie § 2 Statut Spółki brzmi następująco:

Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno – usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą.

W szczególności przedmiotem działania Spółki jest:

25.11.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.49.Z Produkcja pozostałych części mechanicznych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.14.Z Handel energią elektryczną

37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych włączając wyroby wybrakowane

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46. 77 .Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

2.1 O.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

68. l O.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii z związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

i technicznych

74.1 O.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

nie sklasyfikowanych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 14/2022 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2022 roku

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2022 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 1 352 510 akcji dających 1 843 470 głosów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2022 r.:

1. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 406.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 406.000 głosów stanowiących 22,024% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,387% ogólnej liczby głosów.

2. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 406.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 406.000 głosów stanowiących 20,024% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,387% ogólnej liczby głosów,

3. PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 300.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 300.000 głosów stanowiących 16,274% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,892% ogólnej liczby głosów.

4. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 22,622% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,750% ogólnej liczby głosów,

5. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 19.900 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 99.500 głosów stanowiących 5,397% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,281% ogólnej liczby głosów,

6. Państwo Andrzej i Danuta Guzowscy posiadający łącznie na tym ZWZA 111.478 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 111.478 głosów stanowiących 6,047% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,676% ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 13/2022 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 25 czerwca 2022 roku uchwałę nr 18/VI/2022 o podziale zysku za 2021 rok i przeznaczenia jego części na wypłatę dywidendy.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wynosi 4.796.600,00 zł z zysku za 2021 rok, tj. (2,00 zł na 1 akcję).

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 09 września 2022 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 września 2022 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 158.650 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B oraz 2.239.650 akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 12/2022 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hydrotor SA z dnia 25 czerwca 2022 roku

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA w dniu 25 czerwca 2022 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu odnośnie żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 12/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 11/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 11/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 10/2022 – Blokada systemu informatycznego PHS Hydrotor S.A. - atak hakerski

Zarząd PHS Hydrotor S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 czerwca dział informatyki stwierdził blokadę systemu informatycznego, które zostało spowodowane zaszyfrowaniem baz danych. Powyższe zdarzenie uniemożliwiło funkcjonowanie Spółki. Zarząd podjął natychmiastowe kroki zmierzające do wyeliminowania zagrożenia i przywrócenia normalnego działania Spółki. O zaistniałej sytuacji poinformowane zostały organy ścigania i odpowiednie służby państwowe. Na moment publikacji raportu system informatyczny funkcjonuje poprawnie.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 9/2022 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta za lata 2022-2024

1. Dane o podmiocie:

– KPW Audyt Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410; 90-350 Łódź

– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 4116. Prezes Zarządu Krzysztof Warczak jest biegłym rewidentem wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 11939.

2. Wyboru dokonano w dniu 30 maja 2022 r.

3. Hydrotor korzystał z usług wybranego podmiotu w latach 2020-2021.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 56/HT/2023),

5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2022-2024

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 8/2022 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25-06-2022 - projekty uchwał

Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załaczeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 25 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał na ZWZA 25-06-2022r.
Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach PHS Hydrotor 2021r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Czlonkow Zarzadu i Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A. za 2021r.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 7/2022 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA 25-06-2022r.

Zarząd PHS Hydrotor S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi na dzień 25 czerwca 2022 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 7/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 6/2022 – Zamieszczenie na stronie internetowej Hydrotor SA oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2021

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 16 maja 2022 na stronie internetowej Spółki

zamieszczone zostało Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2021.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 5/2022 – Powołanie prokurenta

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Pani Honorata Hoppe zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Honorata Hoppe nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 4/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 04 marca 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia

Załącznik do raportu RB 4/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 3/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 02 marca 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia

Załącznik do raportu RB 3/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 2/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia

Załącznik do raportu RB 2/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 1/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022r.

Zarząd spółki Hydrotor S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:
– za IV kwartał 2021 r. – 28 luty 2022 r. (poniedziałek)
– za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r. (piątek)
– za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r. (poniedziałek)

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2022:
– I półrocze 2022 r. – 12 września 2022 r. (poniedziałek)

Raporty roczne za 2021r.:
– jednostkowy raport roczny – 29 kwietnia 2022 r. (piątek)
– skonsolidowany raport roczny – 29 kwietnia 2022 r. (piątek)

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Hydrotor S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2022 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor S.A.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Mariusz Lewicki – Prezes
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
2022-01-14 14:46

ARCHIWALNE

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com