raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

RB 15/2024 – Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

Zarząd PHS Hydrotor SA (“Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Jakuba Leonkiewicza na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach punktu 19/VI/2024 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2024 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Spółka informuje, że Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys i oświadczenie Kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorys Jakub Leonkiewicz

Oświadczenie kandydata na członka RN

Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 20.06.2024r.

RB 14/2024 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 14 czerwca 2024 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

Notyfikacja Mariusz Lewicki

Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 14.06.2024r.

RB 13/2024 – Zawiadomienie nr 2 o zamiarze połączenia spółek kapitałowych Hydrotor SA i WPH Sp. z o.o. Wrocław

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką zależną Wytwórnia Pomp Hydraulicznych z siedzibą w Wrocławiu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000082498, VAT 5862076771, Regon 192638877 o kapitale zakładowym w wysokości 3.782.000,00 zł (“Spółka Przejmowana), w której PHS Hydrotor S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”), Zarząd Hydrotor S.A., zawiadamia akcjonariuszy Hydrotor S.A. o planowanym połączeniu Spółek.

Połączenie nastąpi poprzez:

1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w trybie uproszczonym o którym mowa w art. 516§ 6 KSH

2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Hydrotor S.A.- zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 23 maja 2024 roku i opublikowanym w dniu 24 maja 2024 roku na stronach internetowych łączących się spółek.

Jednocześnie Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż:

1. Plan Połączenia wraz z Projektem uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej “HYDROTOR” S.A. w Tucholi oraz Projektem uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Wspólników Wytwórni Pomp Hydraulicznych we Wrocławiu

2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30-04-2024 r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia

(“DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE”) są dostępne do wglądu akcjonariuszy Hydrotor począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia w siedzibie Hydrotor S.A., przy ul Chojnickiej 72 w Tucholi, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 11.06.2024r.

RB 12/2024 – Podpisanie Planu Połączenia Spółki PHS Hydrotor S.A. ze spółką zależną WPH Sp z o.o. we Wrocławiu

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje, że dnia 23 maja 2024 r. został podpisany Plan Połączenia Spółek:

Spółka przejmująca: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi

Spółka przejmowana: Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu

Plan Połączenia w załączeniu.

Plan połączenia

Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.05.2024r.

RB 11/2024 – Propozycja wypłaty dywidendy z zysku 2023r.

Zarząd PHS Hydrotor w Tucholi informuje, że Zarząd Spółki po akceptacji Rady Nadzorczej w dniu 24 maja 2024 r. podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor propozycji wypłaty dywidendy z zysku za 2023 r. oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości 0,30 zł na jedną akcję.

Kwota na wypłatę dywidendy wyniesie 719.490,00 zł. Prawo do wypłaty dywidendy ustala się na 20 września 2024 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 października 2024 r.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2024 r.

 

Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.05.2024r.

RB 10/2024 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2024r.

Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 29.06.2024r.

Raport z usługi atestacyjnej PHS Hydrotor S.A.

Hydrotor S.A. ZWZA 29-06-2024r.

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2023

Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.05.2024r.

RB 9/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA - 29.06.2024 r.

Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi na dzień 29 czerwca 2024 r. wraz z jego porządkiem obrad

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hydrotor S.A. – 29.06.2024r.

Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.05.2024r.

RB 8/2024 – Zamieszczenie na stronie internetowej Hydrotor SA oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2023

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 21-05-2024 r. na stronie internetowej Spółki

zamieszczone zostało Oświadczenie na temat informacji niefinanowych Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2023

Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Sylwia Jagielska – Prokurent

Data publikacji raportu: 22.05.2024r.

RB 7/2024 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu

Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi (Spółka) informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. wpłynęło oświadczenie Pana Sławomira Sklindy o rezygnacji z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu z dniem najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Sylwia Jagielska – Prokurent

Data publikacji raportu: 22.05.2024r.

RB 6/2024 – Raport poufny

Raport poufny.

RB 5/2024 – Zmiany w składzie Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA

Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że w dniu 6 maja 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu rezygnacji z funkcji Członka Komitetu Audytu Pana Ryszarda Bodziachowskiego oraz Pana Marcina Lewickiego. Uchwałą nr 17/HT/2024 z dnia 6 maja 2024 r. Rada Nadzorcza ustanowiła trzyosobowy skład Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu do dnia 5 maja 2024 r.:
1. Kropiński Wacław – przewodniczący
2. Bodziachowski Ryszard – członek
3. Lewicki Marcin – członek
4. Guzowska Monika – członek
5. Sklinda Sławomir – członek

Skład Komitetu Audytu od dnia 6 maja 2024 r. :
1. Sklinda Sławomir – przewodniczący
2. Kropiński Wacław – członek
3. Guzowska Monika – członek

Zmiana przewodniczącego Komitetu Audytu nastąpiła na wniosek Pana Wacława Kropińskiego, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego. Jednocześnie funkcja przewodniczącego została powierzona Panu Sławomirowi Sklindzie.
Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności o których mowa w art. 129 ust 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089) są Pan Sławomir Sklinda oraz Pani Monika Guzowska, zaś Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży w której specjalizuje się PHS Hydrotor SA jest Pan Wacław Kropiński.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 06.05.2024r.

RB 4/2024 – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o wypłatę odszkodowania z tytułu istnienia wad fizycznych sprzedanej nieruchomości w Dzierżoniowie

Zarząd PHS Hydrotor raportem nr 28/2017 poinformował o sprzedaży nieruchomości w Dzierżoniowie. W 2018 r. nabywca EJK-Invest Katarzyna Just-Walczak spółka komandytowa wytoczył powództwo przeciwko PHS Hydrotor o wypłatę odszkodowania z tyt. istnienia wad fizycznych rzeczy sprzedanej w wysokości 446,7 tys. zł. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, który w lipcu 2023 r. wydał wyrok zasądzający od pozwanego wartość sporu wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. Na wyrok została złożona apelacja. Dnia 19 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej oddalił apelację.

 

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 20.03.2024r.

RB 3/2024 – Raport poufny

Raport poufny.

RB 2/2024 – Odwołanie Prokurenta oraz udzielenie nowej prokury łącznej PHS Hydrotor SA

Zarząd PHS Hydrotor informuje, że na mocy uchwały Zarządu odwołał w dniu 25 stycznia 2024 r. prokurę łączną Pani Honoracie Hoppe. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 stycznia 2024 r. udzielił prokury łącznej Pani Sylwii Jagielskiej. Pani Sylwia Jagielska umocowana została do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu.

Pani Sylwia Jagielska posiada wyższe wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Prawa i Administracji – kierunek administracja. W 2008 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 r. ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – kierunek rachunkowość. W 2020 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu rachunkowości zarządczej, operacyjnej i strategicznej w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

Pani Sylwia Jagielska posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w Grupie Hydrotor. Od 2013 r. pełni funkcję Głównego Księgowego w spółce zależnej WZM Wizamor Sp. z o.o. a od 2022 r. w PHS Hydrotor SA. Pani Sylwia Jagielska posiada doświadczenie z zakresu podatków, które nabyła podczas pracy w Urzędzie Skarbowym na stanowisku analiz, planowania i kontroli podatkowej. Od 2018 r. Pani Sylwia Jagielska ma prokurę samoistną w Spółce WZM Wizamor.

Pani Sylwia Jagielska zgodnie z oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Sylwia Jagielska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 26.01.2024r.

RB 1/2024 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd spółki Hydrotor S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kwartał 2023 roku – 29 luty 2024 roku (czwartek)

za I kwartał 2024 roku – 20 maja 2024 roku (poniedziałek),

za III kwartał 2024 roku – 18 listopada 2024 roku (poniedziałek).

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2024 rok:

I półrocze 2024 roku – 16 września 2024 roku (poniedziałek)

Raporty roczne za 2023 rok:

jednostkowy raport roczny – 30 kwietnia 2024 roku (wtorek),

skonsolidowany raport roczny – 30 kwietnia 2024 roku (wtorek).

 

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Hydrotor S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor S.A.

 

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 09.01.2024r.

ARCHIWALNE

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com