Komitet audytu

Poznaj Komitet Audytu

Komitet Audytu od dnia 27 czerwca 2020 r. funkcjonuje w następującym składzie:

Jakub Leonkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny

Ryszard Bodziachowski – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny

Monika Guzowska – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny

Wacław Kropiński – Członek Komitetu Audytu, członek zależny

Marcin Lewicki – Członek Komitetu Audytu, członek zależny

Spółka Hydrotor S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki

Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla jej członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej, co oznacza, że kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2023 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej Hydrotor S.A.

Ryszard Bodziachowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Bodziachowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne SGPiS (obecnie SGH w Warszawie) Wydział Ekonomiki Produkcji. W latach 1975 do 1995 pracował w Polimex Cekop sp. z o.o. (obecnie Polimex-Mostostal S.A.) na
stanowisku starszego handlowca. Od 1995 do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, a także indywidualnie w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej.
Od czerwca 2011 r. zasiada w Radzie Nadzorczej PHS Hydrotor S.A., od czerwca 2020 r. jest jej Przewodniczącym. Ponadto Pan Ryszard Bodziachowski wchodzi w skład Komitetu Audytu. Od 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Agromet ZEHS S.A. w Lubaniu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wacław Kropiński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Wacław Kropiński ma wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1975 roku. W latach 1996-1999 odbył trzy lata studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w kierunku Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem w SGH w Warszawie.
W spółce PHS Hydrotor S.A. Pan Wacław Kropiński pracował od chwili jej powstania do 30 czerwca 2018 r. – od początku na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 1981 – 1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym, na stanowisku Głównego Księgowego, następnie Dyrektora. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Tuchola, natomiast w latach 1980-1981 w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Sępólno Krajeńskie gdzie był Kierownikiem Działu Ekonomicznego.
Ukończył wiele kursów związanych z rachunkowością, podatkami, restrukturyzacją przedsiębiorstw, funkcjonowaniem spółek i giełd. Od 1988 posiada tytuł biegłego rewidenta. W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek. Od marca 1998r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Agromet ZEHS SA w Lubaniu, od lipca 2018r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Agromet ZEHS SA. Od 1 lipca 2018r. do 27 czerwca 2020r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA. Od 28 czerwca 2020r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Pan Wacław Kropiński wchodzi również w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Hydrotor SA.
Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jakub Leonkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe, zdobyte w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i bankowość. Ponadto w okresie 09-12.2000 – London School Economics (LSE) w Wielkiej Brytanii; w okresie 06-08.2000 – Christian-Albrecht Universitat zu Kiel w Niemczech. W roku 1997 ukończył Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie.
Członkiem Rady Nadzorczej Hydtotor SA jest od 28 czerwca 2015 r. W okresie 2001-2002 był doradcą strategicznym Roland Berger Strategy Consultants w Berlinie. W okresie 2002 – 2009 r. jako Analityk, Associate, VP, J.P.Morgan w zespole fuzji i przejęć w Londynie.
Następnie w latach 2009 – 2015 J.P. Morgan w Warszawie jako Dyrektor Wykonawczy odpowiedzialny za Polskę oraz kraje nadbałtyckie. Był doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2015 roku jest partnerem w funduszu private equity AVIA CAPITAL.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Monika Guzowska

Członek Rady Nadzorczej

Pani Monika Guzowska posiada wykształcenie wyższe prawnicze zdobyte na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.
1. W okresie 2001-2004 była sekretarzem rady Nadzorczej Apaform Sp. z o.o. w Toruniu
2. W okresie 2005-2019 była członkiem Rady Nadzorczej Apator Control Sp. z o.o. w Toruniu
3. Od 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Apator Metrix SA w Tczewie oraz członkiem Rady Nadzorczej w Pafal SA w Świdnicy
Złożyła egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu państwa i odbyła staż w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego II Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach, m.in. w dziedzinie rachunkowości, funkcjonowania giełd oraz prowadzenia negocjacji.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Lewicki

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Lewicki posiada wykształcenie wyższe, zdobyte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Portem Lotniczym. Ukończył studia licencjackie o specjalności Biznes Międzynarodowy oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Od grudnia 2018 roku pracuje w PHS Hydrotor SA w Dziale Marketingu, a obecnie jest Dyrektorem ds. Marketingu i Sprzedaży Krajowej.
Od 30 maja 2022 jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Agromet ZEHS Lubań S.A. z siedzibą w Lubaniu.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.