raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2019

RB 19/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 19/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-12-30 14:57:01

RB 18/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 18/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-12-18 13:42:02

RB 17/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 17/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-12-06 13:42:01

RB 16/2019 – Ujawnienie stanu posiadania
Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd PHS Hydrotor SA zawiadamia o otrzymaniu informacji ujawniającej stan posiadania akcji od Pana Wacława Kropińskiego.

Pan Wacław Kropiński poinformował w dniu 28 listopada 2019 r. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki PHS Hydrotor SA. Przekroczenie progu związane jest z zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela z dniem 29 listopada 2019 r.

Stan posiadania akcji przez Pana Wacława Kropińskiego jest następujący:

Liczba akcji posiadanych przed zamianą: 88 405
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 3,686%
Liczba głosów z tych akcji: 422 025
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,858%

Liczba akcji posiadanych po zamianie: 88 405
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 3,686%
Liczba głosów z tych akcji: 422 025
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 13,915%

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-11-28 13:00:01

RB 15/2019 – Ujawnienie stanu posiadania

Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd PHS Hydrotor SA zawiadamia o otrzymaniu informacji ujawniającej stan posiadania akcji od Pana Mariusza Lewickiego.

Pan Mariusz Lewicki poinformował w dniu 28 listopada 2019 r. o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki PHS Hydrotor SA. Przekroczenie progu związane jest z zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela z dniem 29 listopada 2019 r.

Stan posiadania akcji przez Pana Mariusza Lewickiego jest następujący:

Liczba akcji posiadanych przed zamianą: 351 000
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 14,635%
Liczba głosów z tych akcji: 351 000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,862%

Liczba akcji posiadanych po zamianie: 351 000
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 14,635%
Liczba głosów z tych akcji: 351 000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,573%

Jednocześnie Pan Mariusz Lewicki poinformował, ze nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia stanu posiadania akcji w przyszłości.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-11-28 12:57:01

RB 14/2019 – Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela – korekta

Korekta dotyczy podstawy prawnej oraz daty Uchwały KDPW, poniżej pełna treść raportu.

Zgodnie z § 5 ust. 2 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podjęciu w dniu 27 listopada 2019 r. przez KDPW uchwały nr 1032/2019 dotyczącej konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.

W wyniku podjętych uchwał oraz w związku z wnioskami akcjonariuszy z dniem 29 listopada 2019 r. ulegną zmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych. Akcje te staną się akcjami zwykłymi na okaziciela.

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby – akcje imienne uprzywilejowane 131.550 szt.

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:
– § 3. pkt 4 Statutu Spółki
– Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Zarządu KDPW Nr 1032/2019 z dnia 27.11.2019 r.

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian;
– przed zmianą- akcje imienne uprzywilejowane – stosunek głosów na WZA Spółki 1:5
– po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1

4) wpływ zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:
a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 131.550 szt.,
b) po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1
c) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta:
– przed zamianą 3.559.100 głosów
– po dokonaniu zamiany 3.032.900 głosów

Spółka przewiduje, że powyższe akcje zostaną wprowadzone do obrotu publicznego z dniem 20 grudnia 2019 r.

Załącznik do raportu RB 14/2019 – korekta

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-11-28 13:24:02

RB 14/2019 – Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podjęciu w dniu 27 grudnia 2019 r. przez KDPW uchwały nr 1032/2019 dotyczącej konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.

W wyniku podjętych uchwał oraz w związku z wnioskami akcjonariuszy z dniem 29 listopada 2019 r. ulegną zmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych. Akcje te staną się akcjami zwykłymi na okaziciela.

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby – akcje imienne uprzywilejowane 131.550 szt.

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:
– § 3. pkt 4 Statutu Spółki
– Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Zarządu KDPW Nr 1032/2019 z dnia 27.11.2019 r.

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian;
– przed zmianą- akcje imienne uprzywilejowane – stosunek głosów na WZA Spółki 1:5
– po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1

4) wpływ zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:
a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 131.550 szt.,
b) po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1
c) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta:
– przed zamianą 3.559.100 głosów
– po dokonaniu zamiany 3.032.900 głosów

Spółka przewiduje, że powyższe akcje zostaną wprowadzone do obrotu publicznego z dniem 20 grudnia 2019 r.

Załącznik do raportu RB 14/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-11-28 08:57:02

RB 13/2019 – Zawiadomienie w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej – zbycie akcji

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku otrzymał powiadomienie od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. będącego akcjonariuszem Emitenta o fakcie zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w PHS „Hydrotor? S.A. poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji zbycia akcji stan posiadania akcjonariusza zmniejszył się o 36.106 akcji i wynosi 145.536 szt. akcji/ głosów co stanowi 4,089 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 6,068 % udziału w kapitale zakładowym.

Przed opisaną wyżej zmianą AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. posiadało 181.642 akcji/głosów co stanowiło 5,104 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 7,574 % udziału w kapitale zakładowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-07-03 08:57:05

RB 12/2019 – ZWZA 29-06-2019r. lista akcjonariuszy powyżej 5%

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2019 r.:

1. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander posiadający na tym ZWZA 181.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 181.000 głosów stanowiących 7,81% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,09% ogólnej liczby głosów

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 402.900 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 402.900 głosów stanowiących 17,40% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,32% ogólnej liczby głosów,

3. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 18,01 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,72% ogólnej liczby głosów,

4. Pan Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 310.700 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 310.700 głosów stanowiących 13,41% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 8,73% ogólnej liczby głosów,

5. PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 348.650 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 348.650 głosów stanowiących 15,05% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,80% ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-07-01 11:57:01

RB 11/2019 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę nr 19/VI/2019 o podziale zysku za 2018 r. i przeznaczenia jego części na wypłatę dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 5.036.430,00 zł z zysku za 2018 r.

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 2,10 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2019 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 06 września 2019 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 290.200 akcji imiennych serii A i B oraz 2.108.100 akcji na okaziciele serii A, B i C.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-05-29 15:33:02

RB 10/2019 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 29-06-2019

Zarząd PHS „Hydrotor” SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 29 czerwca 2019r.

Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wprowadziło zmian do porządku obrad ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wszystkie projektowane uchwały zostały uchwalone przez ZWZA.

Załącznik do raportu RB 10/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-06-29 15:33:01

RB 9/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

Załącznik do raportu RB 9/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-06-27 13:39:02

RB 8/2019 – Korekta Raportu Rocznego S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej za 2018 rok
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o uzupełnieniu informacji przekazanych w rocznych raportach okresowych jednostkowych i skonsolidowanych.

Raport uległ zmianie w następującym zakresie:

1. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w części dotyczącej oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w odniesieniu do działania Komitetu Audytu tj. wskazanie osób z imienia i nazwiska spełniających ustawowe kryteria niezależności, posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, ze wskazaniem sposobu ich nabycia. Oświadczenie zostało uzupełnione o ilość posiedzeń Komitetu Audytu w 2018 roku oraz wskazano na opracowaną politykę wyboru firmy audytorskiej i omówiono świadczenie usług dodatkowych przez firmę audytorską,

2. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o informację o udziale odbiorcy, który osiągnął co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem i dostawcy, który osiągnął co najmniej 10% udział w dostawach, z wskazaniem ich nazwy oraz określeniem formalnych powiązań z emitentem,

3. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o wskaźnik długu netto,

4. uzupełnienia Sprawozdania finansowego PHS Hydrotor S.A. w nocie 44 o dane dotyczące wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

5. uzupełnienia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Hydrotor. w nocie 45 o dane dotyczące wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń z tytułu pełnienia innych obowiązków w Spółkach córkach Grupy,

6. nowych sprawozdań Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., nie uległy zmianie.

W związku z powyższym spółka w dniu 31 maja 2019 r. ponownie przekaże skorygowany Raport Roczny PHS Hydrotor SA oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-05-31 15:06:01

RB 7/2019 – Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29-06-2019 – projekty uchwał

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi na dzień 29 czerwca 2019r.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 7/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-05-23 14:39:01

RB 6/2019 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29-06-2019r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi na dzień 29 czerwca 2019r. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 6/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-05-23 14:36:01

RB 5/2019 – Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r. wraz z propozycją ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. rekomendację wypłaty dywidendy za 2018r. w wysokości 5.036.430,- zł czyli 2,10 zł brutto na jedną akcję.

Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 14 sierpnia 2019r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. zaakceptowała wysokość proponowanej kwoty dywidendy jak i proponowane dni ustalenia prawa i wypłaty dywidendy.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-04-25 16:12:01

RB 4/2019 – Zawarcie umów kredytowych

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje o zawarciu w miesiącu marcu 2 umów kredytowych:

1. W Santander Banku – umowa o walutowy kredyt inwestycyjny zawarta w dniu 04 marca 2019 r. na wydatki inwestycyjne w okresie do 29 lutego 2020 r. kwocie 1.000 tys. EUR. Kredyt oprocentowany jest wg stawki EURIBOR powiększony o marżę Banku w wysokości 0,80 p.p. Od udzielonego kredytu Bank pobrał prowizję w wysokości 0,05 %. Jednocześnie Bank pobierać będzie prowizję za zarządzanie w wysokości 0,065% od wykorzystanej kwoty kredytu. Spłata kredytu następować będzie w okresie 2 lat po okresie jego wykorzystywania tj. od marca 2020 r do końca lutego 2022 r.

2. W Banku Millenium – umowa o kredyt obrotowy zawarta w dniu 20 marca 2019 r. w wysokości 1.000 tys. EUR na bieżącą działalność. Kredyt oprocentowany jest wg stawki EURIBOR 0,80 p.p. Kredyt przyznany jest na okres 24 miesięcy. Spłata kredytu następować będzie w 24 ratach miesięcznych począwszy od miesiąca kwietnia 2019 r.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu zawartych umów może przekraczać 10% kapitałów emitenta.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-03-21 09:39:02

RB 3/2019 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 80 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2019 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2018 r. – 28 luty 2019 r.
– I kwartał 2019 r. – 10 maja 2019 r.
– III kwartał 2019 r. – 08 listopada 2019 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.

Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2018 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2019 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2018 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2019 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 78 Rozporządzenia.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-01-21 09:15:01

RB 2/2019 – Zawiadomienie w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 9 stycznia 2019 roku otrzymał powiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będącego akcjonariuszem Emitenta o fakcie zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w PHS „Hydrotor” S.A. poniżej 10% ogólnej liczby głosów.
W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji zbycia akcji stan posiadania akcjonariusza zmniejszył się o 7.878 akcji i wynosi 348.650 szt. akcji/ głosów co stanowi 9,796 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 14,537 % udziału w kapitale zakładowym.
Przed opisaną wyżej zmianą PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadało 356.528 akcji/głosów co stanowiło 10,017 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 14,866 % udziału w kapitale zakładowym.
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, że nie istnieją podmioty od niego zależne, które posiadałyby akcje Emitenta, jak również że nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.
Nie została także zawarta umowa zawierająca postanowienie dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.
Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załącznik do raportu RB 2/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-01-10 09:39:01

RB 1/2019 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 03 stycznia 2019 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor S.A.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 1/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-01-03 15:27:04

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com