raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2020

RB 19/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 25 listopada 2020 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 19/2020

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-11-25 13:27

RB 18/2020 – Wniosek preferencyjny w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm

Zarząd Hydrotor S.A „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) o poniższej treści:

„Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na sytuację finansową Spółki wystąpił w dniu 4 sierpnia 2020 z wnioskiem do Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

Wnioskowana kwota to 16.000 tys. zł.

Wniosek Spółki będzie rozpatrywany uznaniowo i kwota przyznanego kredytu może być znacznie niższa od wnioskowej.

W momencie otrzymania ostatecznej decyzji z PFR Spółka poinformuje rynek o wysokości otrzymanej pomocy i jej warunkach.”

Zarząd Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnej do wiadomości publicznej w dniu 04 sierpnia 2020 roku ze względu na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta oraz w związku z dużą niepewnością co do otrzymania dofinansowania.

Opóźnienie publikacji informacji w ocenie Zarządu Emitenta nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, gdyż Emitent nie informował dotychczas w formie raportu bieżącego lub okresowego o ubieganie się o przyznanie takiej pożyczki.

Emitent podjął działania i zastosował środki niezbędne do zachowania poufności tej informacji do czasu jej podania do publicznej wiadomości.

W dniu dzisiejszym po przeprowadzeniu wideokonferencji z przedstawicielem PFR, Emitent uzyskał informację, że pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm nie może zostać przyznana. Uzasadnieniem nieprzyznania pożyczki jest uzyskiwanie dodatniej EBITDA na poziomie działalności operacyjnej.

Nieprzyznanie tej pożyczki nie spowoduje zakłóceń płynnościowych Emitenta. Płynność finansowa Spółki jest dobra.

 

Mariusz Lewicki – Prezes
2020-10-08 13:51

RB 17/2020 – Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego

Zarząd Hydrotor SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PSr za półrocze 2020.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zostanie przekazany w dniu 2 września 2020r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. pierwotny termin publikacji raportów określony był na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Mariusz Lewicki – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-08-24 10:27

RB 16/2020 – Powołanie osób nadzorujących w spółce – korekta

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w związku z wyborem przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2020 r. do Rady Nadzorczej wybrano następujące osoby:

1. Pana Ryszarda Bodziachowskiego

2. Monikę Guzowską

3. Wacława Kropińskiego

4. Jakuba Leonkiewicza

5. Marcina Lewickiego

Na podstawie Protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 i 30 czerwca 2020 r. oraz podjętych uchwał członkowie Rady Nadzorczej pełnić będą następujące funkcje:

1. Pan Ryszard Bodziachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej – Uchwała nr 1/HT/2023

2. Pan Wacław Kropiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Uchwała nr 2/HT/2023

3. Pan Marcin Lewicki – Sekretarz Rady Nadzorczej – Uchwała 3/HT/2023

4. Pani Monika Guzowska – członek

5. Pan Jakub Leonkiewicz – członek

Jednocześnie Rada nadzorcza postanowiła, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą pełnić funkcje członka Komitetu Audytu – Uchwała 4/HT/2023.

Na Przewodniczącego Komitetu Audytu wybrano Pana Jakuba Leonkiewicza – Uchwała 1/HT/KA/2023.

Inne informacje:

Ryszard Bodziachowski – Członek Rady Nadzorczej od 19 czerwca 2011r.

Pan Ryszard Bodziachowski posiada wykształcenie – wyższe ekonomiczne SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie Wydział Ekonomiki Produkcji. W latach 1975 do 1995 pracował w Polimex Cekop sp. z o.o. (obecnie Polimex-Mostostal S.A.) na stanowisku starszego handlowca. Od 1995 do nadal prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, a następnie indywidualnie w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej.

Od czerwca 2011 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

Wacław Kropiński – Członek Rady Nadzorczej od 01 lipca 2018r.

Pan Wacław Kropiński ma wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1975 roku. W latach 1996-1999 odbył trzy lata studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w kierunku Strategii ZarządzaniaPrzedsiębiorstwemw SGH w Warszawie.

W spółce PHS Hydrotor S.A. Pan Wacław Kropiński pracował od chwili jej powstania – od początku na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 1981 – 1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym, na stanowisku Głównego Księgowego, następnie Dyrektora. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Tuchola, natomiast w latach 1980-1981 w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Sępólno Krajeńskie gdzie był Kierownikiem Działu Ekonomicznego.

Pan Wacław Kropiński przeprowadził osobiście i z sukcesem restrukturyzację przedsiębiorstwa państwowego POM oraz utworzył na jego bazie spółkę pracowniczą ocenianą jako jedną z najlepszych w województwie kujawsko-pomorskim. Stworzył ze spółki zatrudniającej 250 osób Grupę Kapitałową zatrudniającą blisko 800 pracowników. W 1998 roku wprowadził akcje spółki Hydrotor na Giełdę Papierów Wartościowych. Ukończył wiele kursów związanych z rachunkowością, problemami podatkowymi, restrukturyzacją przedsiębiorstw, funkcjonowaniem spółek handlowych i funkcjonowaniem giełd. Od 1988 posiada tytuł biegłego rewidenta. W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada duże doświadczenie w zasiadaniu i przewodniczeniu Rad Nadzorczych Spółek z o.o. i S.A.

Zainteresowania to historia, podróże, analizy ekonomiczne oraz tematyka giełdypapierówwartościowych.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Monika Patrycja Guzowska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2020r.

Pani Monika Guzowska posiada wykształcenie wyższe – Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo.

Posiada wieloletnie doświadczenie pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek Kapitałowych. Złożyła egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i odbyła staż w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego II Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie.

Uczestniczyła w wielu kursach branżowych, miedzy innymi w dziedzinie rachunkowości, funkcjonowania giełd papierów wartościowych oraz prowadzenia negocjacji.

Doświadczenie zawodowe:

2001 – 2004 Apaform Sp. z o.o. w Toruniu – Sekretarz Rady Nadzorczej

2005 – 2019 Apator Control Sp. z o.o. w Toruniu – Członek Rady Nadzorczej

Od 2020 – Apator Metrix S.A. w Tczewie – Członek Rady Nadzorczej

Od 2020 – Pafal S.A. w Świdnicy – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej nieprowadzidziałalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jakub Leonkiewicz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2015r.

Pan Jakub Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunek Finanse i bankowość. 09-12.2000 London School Economics (LSE) w Wielkiej Brytanii; 06-08.2000 Christian-Albrecht Universitat zu Kiel w Niemczech. W latach 1993-1997 Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie.

W okresie 2001-2002 pracował jako Roland Berger Strategy Consultants, Berlin – Niemcy następnie od 2002 do 2009 r. jako Analityk, Associate, VP, J.P.Morgan w zespole fuzji i przejęć w Londynie, następnie w latach 2009 – 2015 J.P.Morgan w Warszawie jako Dyrektor Wykonawczy odpowiedzialny za Polskę oraz kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia). Był doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jest partnerem w funduszu private equity AVIA CAPITAL.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Lewicki – Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2020r.

Pan Marcin Lewicki posiada wykształcenie wyższe – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kierunek Zarządzanie, specjalność: Zarzadzanie Portem Lotniczym. Wcześniej ukończył studia licencjackie o specjalności: Biznes Międzynarodowy. Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Działem Sprzedaży prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Od grudnia 2018 r. pracuje w PHS „Hydrotor” S.A. w Dziale Marketingu, a obecnie pełni obowiązki Kierownika Sekcji.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mariusz Lewicki – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-07-02 10:48

RB 16/2020 – Powołanie osób nadzorujących w spółce

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w związku z wyborem przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2020 r. do Rady Nadzorczej wybrano następujące osoby:

1. Pana Ryszarda Bodziachowskiego

2. Monikę Guzowską

3. Wacława Kropińskiego

4. Jakuba Leonkiewicza

5. Marcina Lewickiego

Na podstawie Protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 i 30 czerwca 2020 r. oraz podjętych uchwał członkowie Rady Nadzorczej pełnić będą następujące funkcje:

1. Pan Ryszard Bodziachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej – Uchwała nr 1/HT/2023

2. Pan Wacław Kropiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Uchwała nr 2/HT/2023

3. Pan Marcin Lewicki – Sekretarz Rady Nadzorczej – Uchwała 3/HT/2023

4. Pani Monika Guzowska – członek

5. Pan Jakub Leonkiewicz – członek

Jednocześnie Rada nadzorcza postanowiła, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą pełnić funkcje członka Komitetu Audytu – Uchwała 4/HT/2023.

Na Przewodniczącego Komitetu Audytu wybrano Pana Jakuba Leonkiewicza – Uchwała Komitetu Audytu 4/HT/KA/2023.

Inne informacje:

Ryszard Bodziachowski – Członek Rady Nadzorczej od 19 czerwca 2011r.

Pan Ryszard Bodziachowski posiada wykształcenie – wyższe ekonomiczne SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie Wydział Ekonomiki Produkcji. W latach 1975 do 1995 pracował w Polimex Cekop sp. z o.o. (obecnie Polimex-Mostostal S.A.) na stanowisku starszego handlowca. Od 1995 do nadal prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, a następnie indywidualnie w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej.

Od czerwca 2011 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

Wacław Kropiński – Członek Rady Nadzorczej od 01 lipca 2018r.

Pan Wacław Kropiński ma wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1975 roku. W latach 1996-1999 odbył trzy lata studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w kierunku Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem w SGH w Warszawie.

W spółce PHS Hydrotor S.A. Pan Wacław Kropiński pracował od chwili jej powstania – od początku na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 1981 – 1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym, na stanowisku Głównego Księgowego, następnie Dyrektora. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Tuchola, natomiast w latach 1980-1981 w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Sępólno Krajeńskie gdzie był Kierownikiem Działu Ekonomicznego.

Pan Wacław Kropiński przeprowadził osobiście i z sukcesem restrukturyzację przedsiębiorstwa państwowego POM oraz utworzył na jego bazie spółkę pracowniczą ocenianą jako jedną z najlepszych w województwie kujawsko-pomorskim. Stworzył ze spółki zatrudniającej 250 osób Grupę Kapitałową zatrudniającą blisko 800 pracowników. W 1998 roku wprowadził akcje spółki Hydrotor na Giełdę Papierów Wartościowych. Ukończył wiele kursów związanych z rachunkowością, problemami podatkowymi, restrukturyzacją przedsiębiorstw, funkcjonowaniem spółek handlowych i funkcjonowaniem giełd. Od 1988 posiada tytuł biegłego rewidenta. W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada duże doświadczenie w zasiadaniu i przewodniczeniu Rad Nadzorczych Spółek z o.o. i S.A.

Zainteresowania to historia, podróże, analizy ekonomiczne oraz tematyka giełdy papierów wartościowych.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Monika Patrycja Guzowska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2020r.

Pani Monika Guzowska posiada wykształcenie wyższe – Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo.

Posiada wieloletnie doświadczenie pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek Kapitałowych. Złożyła egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i odbyła staż w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego II Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie.

Uczestniczyła w wielu kursach branżowych, miedzy innymi w dziedzinie rachunkowości, funkcjonowania giełd papierów wartościowych oraz prowadzenia negocjacji.

Doświadczenie zawodowe:

2001 – 2004 Apaform Sp. z o.o. w Toruniu – Sekretarz Rady Nadzorczej

2005 – 2019 Apator Control Sp. z o.o. w Toruniu – Członek Rady Nadzorczej

Od 2020 – Apator Metrix S.A. w Tczewie – Członek Rady Nadzorczej

Od 2020 – Pafal S.A. w Świdnicy – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jakub Leonkiewicz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2015r.

Pan Jakub Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunek Finanse i bankowość. 09-12.2000 London School Economics (LSE) w Wielkiej Brytanii; 06-08.2000 Christian-Albrecht Universitat zu Kiel w Niemczech. W latach 1993-1997 Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie.

W okresie 2001-2002 pracował jako Roland Berger Strategy Consultants, Berlin – Niemcy następnie od 2002 do 2009 r. jako Analityk, Associate, VP, J.P.Morgan w zespole fuzji i przejęć w Londynie, następnie w latach 2009 – 2015 J.P.Morgan w Warszawie jako Dyrektor Wykonawczy odpowiedzialny za Polskę oraz kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia). Był doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jest partnerem w funduszu private equity AVIA CAPITAL.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Lewicki – Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2020r.

Pan Marcin Lewicki posiada wykształcenie wyższe – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kierunek Zarządzanie, specjalność: Zarzadzanie Portem Lotniczym. Wcześniej ukończył studia licencjackie o specjalności: Biznes Międzynarodowy. Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Działem Sprzedaży prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Od grudnia 2018 r. pracuje w PHS „Hydrotor” S.A. w Dziale Marketingu, a obecnie pełni obowiązki Kierownika Sekcji.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mariusz Lewicki – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-07-01 14:30

RB 15/2020 – ZWZA 27-06-2020r. lista akcjonariuszy powyżej 5% – korekta

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2020 r.:

1. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 402.900 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 402.900 głosów stanowiących 21,286% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,284% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 358 888 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 358.888 głosów stanowiących 18,961% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,833% ogólnej liczby głosów,

3. PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 348.650 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 348.650 głosów stanowiących 18,420% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,496% ogólnej liczby głosów.

4. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 22,032% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,750% ogólnej liczby głosów,

5. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 19.900 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 99.500 głosów stanowiących 5,257 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,281% ogólnej liczby głosów,

6. Państwo Andrzej i Danuta Guzowscy posiadający łącznie na tym ZWZA 111.478 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 111.478 głosów stanowiących 5,890% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,676% ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-07-01 10:15

RB 14/2020 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2019r.

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) informują, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2020 r. podjęło chwałę nr 18/VI/2020 o podziale zysku za 2019 r. i przeznaczenia jego części na wypłatę dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 2.398.300 zł z zysku za 2019 r.

Wysokość dywidendy na jedna akcje wynosi 1,00 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono wg stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2020 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2020 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 158.650 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B oraz 2 239 650 Akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-06-27 15:09

RB 13/2020 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27-06-2020

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) w załączeniu przekazuje treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 27 czerwca 2020 r.

Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wprowadziło zmian do porządku obrad ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wszystkie projektowane uchwały z niewielkimi korektami zostały uchwalone przez ZWZA.

Dodatkowo podjęto uchwałę o wyborze zastępcy członka Rady Nadzorczej.

Załącznik do raportu RB 13/2020

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-06-27 14:39

RB 12/2020 – Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Jakuba Leonkiewicza na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2020 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Do zgłoszenia dołączono życiorys oraz oświadczenie kandydata.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zarząd wskazuje, że Pan Jakub Leonkiewicz pełni obecnie funkcje w PHS Hydrotor SA będąc niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-06-19 14:43

RB 11/2020 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27-06-2020 – projekty uchwał
Zarząd PHS Hydrotor S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi zwołane na dzień 27 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-05-29 11:57

RB 10/2020 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA 27-06-2020

Zarząd PHS Hydrotor S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi na dzień 27 czerwca 2020 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 10/2020

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-05-29 10:51

RB 9/2020 – Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za 2019r.

Zarząd PHS Hydrotor S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku PHS Hydrotor S.A. za rok 2019, zgodnie z którą postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 2.398.300,00 zł pochodzącej z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 5.753.050,47 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1,00 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 3.354.750,47 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 14 sierpnia 2020 r. jako dnia dywidendy oraz daty 08 września 2020 r. jako terminu wypłaty dywidendy.

Rekomendacja została przedłożona i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2019 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Mariusz Lewicki – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-05-29 10:00

RB 8/2020 – Korekta raportu rocznego za 2019r.

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o uzupełnieniu opublikowanego raportu rocznego za rok 2019.

Raport roczny PHS Hydrotor SA uzupełnia się o Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki za 2019 r.

Załącznik do raportu RB 8/2020

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-05-04 09:06

RB 7/2020 – Korekta skonsolidowanego raportu RS za 2019r.
Zarząd Hydrotor SA informuje o pomyłce w opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2019.
W raporcie tym jako Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. dołączono niewłaściwy plik – Sprawozdanie Komitetu Audytu z dołączoną ostatnią stroną sprawozdania Rady Nadzorczej.
Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-04-30 13:12
RB 6/2020 – Zmiana terminu przekazania raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2019r.

Raporty zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. pierwotny termin publikacji raportów określony był na dzień 28 kwietnia 2020 r.

Zarząd Hydrotor SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-04-21 09:21

RB 5/2020 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta za lata 2020 i 2021.

1. Dane o podmiocie:

• KPW Audyt Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410; 90-350 Łódź

• Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 4116. Prezes Zarządu Krzysztof Warczak jest biegłym rewidentem wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 11939.

2. Wyboru dokonano w dniu 27 marca 2020 r.

3. Hydrotor nie korzystał z usług wybranego podmiotu.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 60/26/2020),

5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2020 r. i 2021 r.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-03-03 10:21

RB 4/2020 – Korekta skonsolidowanego raportu za 4 kwartał 2019r.
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o wprowadzeniu korekt do skonsolidowanego raportu za 4 kwartał 2019r.

Zmiana w raporcie dotyczy korekty błędnie przeliczonych i przedstawionych wybrane danych finansowych dotyczących Grupy Kapitałowej w tys. EUR narastająco za okres 4 kwartałów 2019r.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-03-03 10:21

RB 3/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2020r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą w poniższych terminach:
– IV kwartał 2019 r. – 28 luty 2020 r.
– I kwartał 2020 r. – 15 maj 2020 r.
– III kwartał 2020 r. – 10 listopad 2020 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2020 r. – 31 sierpień 2020 r.

Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2019 r. (SA-R) – 28 kwiecień 2020 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2019 r. (SA-RS) – 28 kwiecień 2020 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-01-14 11:20:26

RB 2/2020 – Ujawnienie stanu posiadania

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 roku otrzymał powiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będącego akcjonariuszem Emitenta o fakcie zwiększenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w PHS „Hydrotor” S.A. powyżej 10% ogólnej liczby głosów.

W wyniku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela uległ zwiększeniu procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Spółki z 9,796 % do 11,496 %

Stan posiadania akcjonariusza nie uległ zmianie i wynosi 348.650 szt. akcji/ głosów co stanowi 11,496 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 14,537 % udziału w kapitale zakładowym.

Przed opisaną wyżej zmianą PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadało 348.650 akcji/głosów co stanowiło 9,796 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 14,537 % udziału w kapitale zakładowym.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, że nie istnieją podmioty od niego zależne, które posiadałyby akcje Emitenta, jak również że nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.

Nie została także zawarta umowa zawierająca postanowienie dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Załącznik do raportu RB 2/2020

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-01-09 08:45:04

RB 1/2020 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji PHS „Hydrotor” S.A.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 1/2020

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-01-08 12:12:03

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com