raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2021

RB 26/2021 – Rezygnacja Członka Zarządu PHS Hydrotor SA

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA (Spółka) informuje, że 7 października 2021 r. Pan Wiesław Wruck złożył ze skutkiem na dzień 20 października 2021 r. pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.
Po rezygnacji z Członka Zarządu Spółki Pan Wiesław Wruck będzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
2021-10-20 14:41

RB 25/2021 – Powiadomienie o zawartych transakcjach na akcjach Hydrotor

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 07 października 2021 roku otrzymał powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Ryszardem Bodziachowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej – o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 25/2021

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-10-08 09:51

RB 24/2021 – Powiadomienie o zawartych transakcjach na akcjach Hydrotor
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 27 września 2021 r. otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

Załącznik do raportu RB 24/2021

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-09-27 12:09

RB 23/2021 – Powiadomienie o zawartych transakcjach na akcjach Hydrotor

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 22 września 2021 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 23/2021

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-09-22 13:54

RB 22/2021 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 17 września 2021 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 22/2021

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-09-17 13:54

RB 21/2021 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 14 września 2021 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 21/2021

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
2021-09-14 14:32

RB 20/2021 – Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży przez spółkę zależną – korekta

Zarząd Hydrotor SA (Spółka), informuje, że w związku z niedawną zmianą formy prawnej kupującego w raporcie bieżącym nr 20/2021 podano niewłaściwą nazwę strony kupującej, która przed zmianą brzmiała:
„PCG Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”
Po zmianie: „PCG Spółka Akcyjna”

Poniżej poprawiona treść raportu:

Zarząd Hydrotor SA (Spółka), informuje, że w dniu 7 września 2021 spółka zależna Wytwórnia Pomp Hydraulicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zawarła przedwstępną umowę sprzedaży na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu będącej obecnie siedzibą Spółki.
Strony umowy:
1) Wytwórnia Pomp Hydraulicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – sprzedający
2) PCG Spółka Akcyjna – kupujący
Przedmiot umowy: użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z prawiem użytkowania własności gruntów wraz z budynkami oraz budowlami, obręb Popowice, położonej we Wrocławiu przy ulicy Na Ostatnim Groszu 112, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00096404/1
Umowa przyrzeczona zastanie zawarta po spełnieniu warunków:
1) wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości, na podstawie którego możliwe będzie uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji
2) wydania na rzecz Kupującego ostatecznej i prawomocnej (niepodlegającej zaskarżeniu przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi) decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na Nieruchomości Inwestycji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
3) brak praw i roszczeń oraz ostrzeżeń i obciążeń osób trzecich w stosunku do Nieruchomości obojętnie jakiego rodzaju (w tym wzmianek o nich), z zastrzeżeniem służebności wpisanej w dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00096404/1, a stan faktyczny i prawny Nieruchomości będzie zgodny z aktualnym stanem prawnym w wymienionej księdze wieczystej
4) nie będą wszczęte postępowania, ani nie będą złożone wnioski o wszczęcie postępowań sądowych, egzekucyjnych, jak i administracyjnych dotyczących lub zmierzających do wzruszenia orzeczeń lub decyzji, związanych z Nieruchomością bądź zmiany jej stanu prawnego i faktycznego, które miałyby lub mogłyby mieć negatywne skutki dla Kupującego lub dla realizacji planowanej przez Kupującego Inwestycji
5) właściwy organ nie zażąda rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu
Cena sprzedaży: przedmiotu niniejszej umowy ustalona została na kwotę 38.000.000 zł + VAT, tj. 46.740.000 zł brutto.
Cena sprzedaży wzrośnie zgodnie ze wzrostem cen sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedawanych w ramach transakcji rynkowych na rynku pierwotnym dla powiatu miasta Wrocław ogłoszonym przez GUS w stosunku do III kwartału 2021.
W przypadku uzyskania przez Kupującego powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) przekraczającego 27.500 m2 cena sprzedaży wrośnie o 1266 zł za każdy dodatkowy m2 powierzchni użytkowej. Cena 1266 zł za 1 m2 PUM wzrośnie zgodnie ze wzrostem cen sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedawanych w ramach transakcji rynkowych na rynku pierwotnym dla powiatu miasta Wrocław ogłoszonym przez GUS w stosunku do III kwartału 2021.
Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży (w tej umowie zwana również „Umową Przyrzeczoną”) zostanie zawarta w ciągu miesiąca od daty ziszczenia się opisanych warunków, nie później jednak niż do dnia 30.09.2025 r.

Warunki umowy są zgodne ze standardami rynkowymi stosowanymi dla tego typu umów.

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
2021-09-07 17:42

RB 20/2021 – Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży przez spółkę zależną

Zarząd Hydrotor SA (Spółka), informuje, że w dniu 7 września 2021 spółka zależna Wytwórnia Pomp Hydraulicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zawarła przedwstępną umowę sprzedaży na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu będącej obecnie siedzibą Spółki.
Strony umowy:
1) Wytwórnia Pomp Hydraulicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – sprzedający
2) PCG Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – kupujący
Przedmiot umowy: użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z prawem użytkowania własności gruntów wraz z budynkami oraz budowlami, obręb Popowice, położonej we Wrocławiu przy ulicy Na Ostatnim Groszu 112, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00096404/1
Umowa przyrzeczona zastanie zawarta po spełnieniu warunków:
1) wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości, na podstawie którego możliwe będzie uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji
2) wydania na rzecz Kupującego ostatecznej i prawomocnej (niepodlegającej zaskarżeniu przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi) decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na Nieruchomości Inwestycji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
3) brak praw i roszczeń oraz ostrzeżeń i obciążeń osób trzecich w stosunku do Nieruchomości obojętnie jakiego rodzaju (w tym wzmianek o nich), z zastrzeżeniem służebności wpisanej w dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00096404/1, a stan faktyczny i prawny Nieruchomości będzie zgodny z aktualnym stanem prawnym w wymienionej księdze wieczystej
4) nie będą wszczęte postępowania, ani nie będą złożone wnioski o wszczęcie postępowań sądowych, egzekucyjnych, jak i administracyjnych dotyczących lub zmierzających do wzruszenia orzeczeń lub decyzji, związanych z Nieruchomością bądź zmiany jej stanu prawnego i faktycznego, które miałyby lub mogłyby mieć negatywne skutki dla Kupującego lub dla realizacji planowanej przez Kupującego Inwestycji
5) właściwy organ nie zażąda rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu
Cena sprzedaży: przedmiotu niniejszej umowy ustalona została na kwotę 38.000.000 zł + VAT, tj. 46.740.000 zł brutto.
Cena sprzedaży wzrośnie zgodnie ze wzrostem cen sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedawanych w ramach transakcji rynkowych na rynku pierwotnym dla powiatu miasta Wrocław ogłoszonym przez GUS w stosunku do III kwartału 2021.
W przypadku uzyskania przez Kupującego powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) przekraczającego 27.500 m2 cena sprzedaży wrośnie o 1266 zł za każdy dodatkowy m2 powierzchni użytkowej. Cena 1266 zł za 1 m2 PUM wzrośnie zgodnie ze wzrostem cen sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedawanych w ramach transakcji rynkowych na rynku pierwotnym dla powiatu miasta Wrocław ogłoszonym przez GUS w stosunku do III kwartału 2021.
Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży (w tej umowie zwana również „Umową Przyrzeczoną”) zostanie zawarta w ciągu miesiąca od daty ziszczenia się opisanych warunków, nie później jednak niż do dnia 30.09.2025 r.

Warunki umowy są zgodne ze standardami rynkowymi stosowanymi dla tego typu umów.

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
2021-09-07 14:30

RB 19/2021 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu przez Spółkę zależną Listu Intencyjnego w zakresie sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej położonej we Wrocławiu

Zarząd Hydrotor SA „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”).
Spółka PHS Hydrotor SA przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podpisania przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta Wytwórnię Pomp Hydraulicznych Sp. z o. o. listu intencyjnego z PCG Deweloper z siedzibą we Wrocławiu, mający na celu przeprowadzenie negocjacji w celu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Na Ostatnim Groszu 112 we Wrocławiu.
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 30 marca 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
„Zarząd spółki PHS Hydrotor SA („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 30 marca 2021 r. przez Zarząd Spółki Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu listu intencyjnego z PCG Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w którym strony deklarują przeprowadzenie negocjacji zmierzających do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Na Ostatnim Groszu 112, składającej się z działek 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/18, 10/20, 10/21, na której Kupujący zamierza zlokalizować inwestycje mieszkaniową.
Warunkiem zawarcia umowy jest ustalenie satysfakcjonujących warunków oraz pozytywny wynik przeprowadzonych badań i analiz. Zakończenie Due Dilligence powinno nastąpić do dnia
30 czerwca 2021 r., natomiast proponowany termin podpisania umowy przedwstępnej do 30 lipca 2021 r.
Emitent zaznacza, iż proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo faktycznej realizacji są niepewne. Spółka będzie informować o podjęciu kolejnych kroków w ramach procesu negocjacji.”
Negocjacje z woli obu stron trwały do dnia podpisania umowy przedwstępnej.
Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:
W ocenie Zarządu PHS Hydrotor SA opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.
Realizacja Projektu była uzależniona od wyników prowadzonych negocjacji oraz wykonania odpowiednich analiz i badań technicznych na zlecenie firmy PCG Deweloper Sp. z o.o. w celu ustalenia czy przeprowadzenie tej inwestycji będzie możliwe w zakładanym okresie oraz opłacalne. Ponadto wynik negocjacji, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznej realizacji sprzedaży nieruchomości były nieznane.
W ocenie Zarządu Emitenta, w opisywanych okolicznościach, niezwłoczne ujawnienie informacji o podpisaniu listu intencyjnego i rozpoczęcie przez Spółkę zależną Wytwórnię Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. negocjacji rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Emitenta i jego grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg i wynik procesu negocjacji stanowiących rozciągnięty w czasie proces poprzez pogorszenie pozycji negocjacyjnej Emitenta, a nawet mogło doprowadzić do braku możliwości pomyślnego zakończenia negocjacji w przyszłości. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez Emitenta założonych celów biznesowych i finansowych.
Ponadto, z uwagi na trudny do przewidzenia wynik prowadzonych negocjacji oraz uzyskanych wyników badań Due Diligence Nieruchomości, Zarząd uznał, iż podanie do publicznej wiadomość przedmiotowej Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków realizacji ewentualnej Sprzedaży Nieruchomości oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji, jak i jej potencjalnego wpływu na wartość Emitenta przez opinię publiczną.
W ocenie Zarządu Emitenta nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Emitenta w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna.
W ocenie Zarządu Emitenta poufność informacji podlegającej opóźnieniu była zapewniona w momencie podjęcia decyzji o jej opóźnieniu, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Emitenta wewnętrznej procedury obiegu i ochrony informacji, co obejmuje także sporządzenie listy osób posiadających dostęp do przedmiotowej Informacji Poufnej zgodnie z art. 18 MAR, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda informację o kolejnych etapach, w tym ewentualnej informacji o zakończeniu negocjacji i przystąpieniu do podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.
Informacja Poufna może zostać podana do wiadomości publicznej również przed upływem tego terminu, w przypadku gdy Emitent zawrze umowy warunkowe lub inne porozumienia.
Opóźniona Informacja Poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek odstąpienia przez Emitenta od negocjacji.
Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
2021-09-07 14:25

RB 18/2021 – ZWZA 26-06-2021 r. lista akcjonariuszy powyżej 5%

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2021 r.:

1. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 402.900 akcji zwykłychuprawnionych do wykonania 402.900 głosów stanowiących 22,109% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,284% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 373 000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 373.000 głosów stanowiących 20,468% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,750% ogólnej liczby głosów,

3. PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 319.981 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 319.981 głosów stanowiących 17,520% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,527% ogólnej liczby głosów.

4. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 22,884 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,750% ogólnej liczby głosów,

5. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 19.900 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 99.500 głosów stanowiących 5,460 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,281% ogólnej liczby głosów,

6. Państwo Andrzej i Danuta Guzowscy posiadający łącznie na tym ZWZA 111.478 akcji zwykłych do wykonania 111.478 głosów stanowiących 6,117 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,676% ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
2021-06-28 09:33

RB 17/2021 – Powołanie Zarządu Hydrotor SA na kolejną kadencję

Zarząd Hydrotor SA (Spółka), informuje, że w dniu 26 czerwca 2021 Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 19 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych Członków Zarządu Spółki w skład Zarządu nowej kadencji:

• Pana Mariusza Lewickiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu – Uchwała nr 29/HT/2023,
• Pana Wiesława Wruck powierzając mu funkcję Członka Zarządu – Uchwała nr 31/HT/2023,
• Pana Stanisława Drewczyńskiego powierzając mu funkcję Członka Zarządu Uchwała nr 32/HT/2023.

Podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 3 lata, a Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje poniżej aktualne informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu Spółki.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyłstudiana Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa podatkowego i PodyplomoweStudiaPrawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie SPOMASZ, następnie w latach 1991 – 1999 był związany zawodowo z PZAE Apator, a następnie Spółką Apator SA, gdzie kierował Działem Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska, następnie w spółce Rotar Poland. W latach 2001-2007 pracował w spółce Apator Control Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcję Prokurenta. Od 1993 roku do lutego 2013 roku pracował na stanowisku Głównego Księgowego w firmie ZPDZ „Nagro”. Pełnił funkcję doradcy finansowego w Z.P.H.U. Walter w latach 2007 – 2013 oraz w firmie Wimplast Sp. z o.o w latach 2012 – 2014.

Pan Mariusz Lewicki posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Hydrotor:

1) W okresie od marca 2008r. do czerwca 2014r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA, od kwietnia 2014r. do końca czerwca 2018r. przewodniczył Radzie Nadzorczej PHS Hydrotor SA

2) Od listopada 2010 r. do września 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Więcborskich Zakładach Metalowych Wizamor Sp. z o.o w Więcborku, od września 2014 roku pełni funkcję Doradcy Finansowego oraz był członkiem Rady Nadzorczej, natomiast od maja 2019 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej

3) Od czerwca 2015 r. do czerwca 2018 r. był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA

4) Od lipca 2018 objął stanowisko Prezesa Zarządu w PHS Hydrotor SA.

Pan Mariusz Lewicki posiada również wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w innych Spółkach. Wchodzi w skład organów nadzorczych Spółek GK Apator, gdzie od 2000 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA. Obecnie w Apator SA. pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jest członkiem Komitetu Audytu. W spółce Apator Mining od 2005 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 2007 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Apator Metrix S.A. w Tczewie. Od maja 2014 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej w Apator Elkomtech S.A. w Łodzi, od maja 2020 r. jest członkiem Rady nadzorczej Apator Powogaz SA w Poznaniu.

Mariusz Lewicki nieprowadzidziałalności konkurencyjnej wobec PHS Hydrotor SA jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Mariusz Lewicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Wiesław Wruck – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu, Sprzedaży i Rozwoju Produktu

Pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Marketingu, Sprzedaży i Rozwoju Produktu od dnia 14.10.2015 r. Pan Wiesław Wruck ma wykształcenie niepełnewyższe, studiował filologię germańską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz posiada tytuł technika mechanika o specjalności obróbka skrawaniem. Był słuchaczem kursu języka angielskiego Szkoły Języka Angielskiego Elite School.

W spółce PHS Hydrotor SA Pan Wiesław Wruck pracuje od chwili jej powstania, jest akcjonariuszem założycielem i w latach 1992 – 1994 był członkiem Rady Nadzorczej. Od 01.06.2015 pełnił funkcję Dyrektora ds. Eksportu. W latach 2000 – 2015 zajmował stanowisko specjalisty ds. Marketingu odpowiedzialnego za rozwój eksportu. Od roku 1992 do 2000 pracował jako samodzielny specjalista ds. zaopatrzenia. W latach 1985 – 1991 był zatrudniony w POM Hydrotor Tuchola jako samodzielny technik ds. zaopatrzenia. Zainteresowania to literatura i sport, Pan Wiesław Wruck jest członkiem Polskiego Związku Szachowego i Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Wiesław Wruck nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Hydrotor SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Wiesław Wruck nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych, Produkcji i Inwestycji

Pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych, Produkcji i Inwestycji od dnia 19.02.2021 r. Pan Stanisław Drewczyński ukończył studiawyższew Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności maszyny i urządzenia robocze.

W spółce PHS Hydrotor SA pracuje od 01.09.1995 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. systemu jakości ISO 9000. Od 01.08.1996 do 31.08.2011 r. pracował na stanowiskach technologa, mechanika oraz mistrza zmianowego. 01.08.2011 r. objął stanowisko zastępcy Kierownika Zakładu Produkcyjnego Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o., a od 01.03.2018 r. pracował jako Kierownik Wydziału Produkcyjnego BIS w PHS Hydrotor SA. Od 25.11.2019 do 31.01.2021 r. pełnił obowiązki Dyrektora ds. Produkcjii Inwestycji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu pracy oraz kierowaniu zespołem pracowników. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w różnych szkoleniach produkcyjnych, magazynowych, kadrowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz we współpracy z zespołem ludzi przyczynił się do wzbogacenia parku maszynowego spółki Hydrotor SA o nowoczesne obrabiarki.

Stanisław Drewczyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Hydrotor SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Stanisław Drewczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-06-26 17:03

RB 16/2021 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2021 r., działając zgodnie z art. 395 § 2 ksh, podjęło uchwałę nr 22/VI/2021 o wypłacie dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 4.796.600 zł z kapitału zapasowego Spółki.

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 2,00 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono wg stanu posiadania akcji na dzień 25 sierpnia 2021 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2021 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 158.650 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B oraz 2 239 650 Akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia MinistraFinansówz dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierówwartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-06-26 14:39

RB 15/2021 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 26-06-2021

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) w załączeniu przekazuje treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 26 czerwca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wprowadziło zmian do porządku obrad ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wszystkie projektowane uchwały zostały uchwalone przez ZWZA.

Załącznik nr 1 do raportu RB 15/2021 – Podjęte uchwały

Załącznik nr 2 do raportu RB 15/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-06-26 14:36

RB 14/2021 – Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA Hydrotor SA zwołane na dzień 26-06-2021

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 13/2021 zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 26 czerwca 2021 r. Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załączeniu przekazuje raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Raport niezależnego biegłego rewidenta związany jest z projektem uchwały nr 9 w sprawie zaopiniowania i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Załącznik do raportu RB 14/2021

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-06-09 09:24

RB 13/2021 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26-06-2021 – projekty uchwał

Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załaczeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 26 czerwca 2021 r.

Spółka informuje, że raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach zostanie przekazany niezwłocznie po jego uzyskaniu.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik nr 1 do raportu RB 13/2021 – Projekty uchwał

Załącznik nr 2 do raportu RB 13/2021 – Sprawozdanie RN

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-05-27 13:09

RB 12/2021 – propozycja wypłaty dywidendy w 2021r.

Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki w dniu 26 maja 2021r. podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycji wypłaty dywidendy w wysokości 2,00 zł za jedną akcję.

Kwota na wypłatę dywidendy wyniesie 4.796.600,00 zł.

Kwota ta jest wyższa od dywidendy wypłaconej w ubiegłym roku o 1,00 zł na akcje tj. o kwotę 2.398.300,00 zł.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-05-27 09:54

RB 11/2021 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA 26-06-2021r.

Zarząd PHS Hydrotor S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi na dzień 26 czerwca 2021 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 11/2021

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-05-27 09:06

RB 10/2021 – Zamieszczenie na stronie internetowej Hydrotor SA oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2020

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 11 maja 2021 na stronie internetowej Spółki: https://www.hydrotor.pl/relacje-inwestorskie/

zamieszczone zostało Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Hydrotor za lata 2019-2020.

Załącznik: Raport niefinansowy 2021

Podstawa prawna:

§5 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-05-11 13:57

RB 9/2021 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Zarząd Hydrotor SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego SA-QSr za I kwartał 2021 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny zostanie przekazany w dniu 17 maja 2021 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku pierwotny termin publikacji raportów określony był na dzień 15 maja 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-05-11 09:57

RB 9/2021 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Zarząd Hydrotor SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego SA-QSr za I kwartał 2021 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny zostanie przekazany w dniu 17 maja 2021 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku pierwotny termin publikacji raportów określony był na dzień 15 maja 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-05-11 09:57

RB 8A/2021 – korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2020

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 rok, podanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż do Raportu został załączony błędny plik o nazwie: Sprawozdanie_Finansowe_GK_Hydrotor_2020.

Skonsolidowany raport roczny uzupełnia się o prawidłowe dane dotyczące Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej Hydrotor za 2020r.

Załącznik do raportu RB 8A/2021

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-05-06 09:57

RB 7/2021 – Korekta raportu za IV kwartał 2020

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o korekcie Raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 01 marca 2021 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż w Raporcie kwartalnym na stronie 19 omyłkowo podano w tabelach błędne dane dotyczące posiadanej ilości akcji na dzień sporządzenia raportu u Pana Mariusza Lewickiego oraz w zestawieniu zmian w stanie posiadania akcji emitenta u Pana Ryszarda Bodziachowskiego na dzień bilansowy tj. 31.12.2020 oraz na dzień sporządzenia raportu.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-03-02 13:45

RB 6/2021 – Wybór Członka Zarządu PHS Hydrotor SA

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że 18 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 11/HT/2023 w sprawie wyboru od dnia 19 lutego 2021 r. do składu Zarządu Spółki Hydrotor nowego Członka Zarządu Pana Stanisława Drewczyńskiego powierzając mu stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych, Produkcji i Inwestycji.

Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Pan Stanisław Drewczyński ukończył studia dzienne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności maszyny i urządzenia robocze.

Od 1 września 1995r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi na stanowisku specjalisty ds. systemu jakości ISO 9000. Od 1 sierpnia 1996r. do 31 sierpnia 2011r. pracował na stanowiskach technologa, mechanika oraz mistrza zmianowego. Od 01 września 2011r. objął stanowisko zastępcy Kierownika Zakładu Produkcyjnego HS Hydrotorbis Sp. z o.o., a od 2 grudnia 2013r. stanowisko Kierownika tego Zakładu. Od 1 marca 2018r. w związku z przejęciem poprzez połączenie HS Hydrotorbis sp. o.o. przez spółkę PHS Hydrotor SA pracował jako Kierownik Wydziału Bis. Od 25 listopada 2019r. do 31 stycznia 2021r. pełnił obowiązki Dyrektora ds. Produkcji i Inwestycji. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu pracy oraz kierowaniu zespołem pracowników. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w różnych szkoleniach produkcyjnych, magazynowych, kadrowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz we współpracy z zespołem ludzi przyczynił się do wzbogacenia parku maszynowego spółki Hydrotor SA o nowoczesne obrabiarki. Pan Stanisław Drewczyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Hydrotor SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Stanisław Drewczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-02-19 15:57

RB 5/2021 – Sprostowanie do wydanego raportu z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje, że w dniu 03-02-2021 r. otrzymał sprostowanie raportu z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. wynikające z zidentyfikowania przez Firmę audytorską błędu w raporcie niezależnego Biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Załącznik do raportu RB 5/2021

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-02-03 10:39

RB 4/2021 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 4/2021

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-01-29 13:45

RB 3/2021 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021r.

Zarząd spółki Hydrotor S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą w poniższych terminach:
– IV kwartał 2020 r. – 01 marca 2021 r.
– I kwartał 2021 r. – 15 maja 2021 r.
– III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2021 r. – 10 września 2021 r.

Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2020 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2021 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2020 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2021 r.

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Hydrotor S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2020 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor S.A.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-01-20 9:45

RB 2/2021 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 2/2021

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-01-12 10:21

RB 1/2021 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 08 stycznia 2021 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 1/2021

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-01-08 12:03

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com