raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2022

RB 22/2022 – Podpisanie aneksu nr 1 do umowy faktoringowej spółki zależnej z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. _ Emitent _z siedzibą w Tucholi informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. powziął informację od spółki zależnej – Agromet ZEHS Lubań S.A. o podpisaniu aneksu nr 1 do umowy faktoringowej z dnia 28 września 2022 r., gdzie stroną umowy jest: Faktor_ BNP Paripas Faktoring Sp. z o.o. oraz Zbywca_Agromet ZEHS Lubań S.A.

Przedmiotem aneksu nr 1 umowy faktoringowej jest podwyższenie limitu faktoringowego do kwoty 4.000.000,00 EUR, który dostępny będzie w dwóch wariantach:

1. Kwota 2.000.000,00 EUR od dnia podpisania aneksu,

2. Kwota 4.000.000,00 EUR po przekroczeniu zaangażowania na poziomie 95 % salda na podstawie dyspozycji Zbywcy.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 21/2022 – Podpisanie umowy faktoringowej Santander Factoring Sp. z o.o.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. _ Emitent _z siedzibą w Tucholi informuje, że w dniu 28 listopada 2022 r. wpłynęła do Spółki podpisana przez Santander Factoring Sp. z o.o._ Faktor _ z siedzibą w Warszawie umowa faktoringu zawarta w dniu 8 listopada 2022 r.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów wskazanych w załączniku do umowy.

Umowa została zawarta na czas określony tj. do 30 czerwca 2023 r. z możliwością przedłużenia.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę: 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych). Faktor będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania przeniesionych wierzytelności w wysokości 75% wartości dla jednego zagranicznego Kontrahenta oraz 90% wartości dla pozostałych Kontrahentów.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie są:

– weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

– nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Faktoranta

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 20/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 25 listopada 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

Załącznik do raportu RB 20/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 19/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 7 października 2022 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

Załącznik do raportu RB 19/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 18/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że dniu 3 października otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 18/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 17/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 23 września 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 17/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 16/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 13 września 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 16/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 15/2022 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd PHS Hydrotor SA (“Spółka”) informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu PHS Hydrotor SA dokonane uchwałą nr 19/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2022 r.

Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Hydrotor SA:

Zmiana § 2 Statutu Spółki poprzez dopisanie:

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.14.Z Handel energią elektryczną

 

Po zmianie § 2 Statut Spółki brzmi następująco:

Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno – usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą.

W szczególności przedmiotem działania Spółki jest:

25.11.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.49.Z Produkcja pozostałych części mechanicznych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.14.Z Handel energią elektryczną

37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych włączając wyroby wybrakowane

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46. 77 .Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

2.1 O.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

68. l O.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii z związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

i technicznych

74.1 O.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

nie sklasyfikowanych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 14/2022 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2022 roku

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2022 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 1 352 510 akcji dających 1 843 470 głosów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2022 r.:

1. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 406.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 406.000 głosów stanowiących 22,024% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,387% ogólnej liczby głosów.

2. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 406.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 406.000 głosów stanowiących 20,024% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,387% ogólnej liczby głosów,

3. PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 300.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 300.000 głosów stanowiących 16,274% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,892% ogólnej liczby głosów.

4. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 22,622% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,750% ogólnej liczby głosów,

5. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 19.900 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 99.500 głosów stanowiących 5,397% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,281% ogólnej liczby głosów,

6. Państwo Andrzej i Danuta Guzowscy posiadający łącznie na tym ZWZA 111.478 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 111.478 głosów stanowiących 6,047% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,676% ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 13/2022 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 25 czerwca 2022 roku uchwałę nr 18/VI/2022 o podziale zysku za 2021 rok i przeznaczenia jego części na wypłatę dywidendy.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wynosi 4.796.600,00 zł z zysku za 2021 rok, tj. (2,00 zł na 1 akcję).

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 09 września 2022 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 września 2022 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 158.650 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B oraz 2.239.650 akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 12/2022 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hydrotor SA z dnia 25 czerwca 2022 roku

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA w dniu 25 czerwca 2022 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu odnośnie żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 12/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 11/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 11/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 10/2022 – Blokada systemu informatycznego PHS Hydrotor S.A. - atak hakerski

Zarząd PHS Hydrotor S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 czerwca dział informatyki stwierdził blokadę systemu informatycznego, które zostało spowodowane zaszyfrowaniem baz danych. Powyższe zdarzenie uniemożliwiło funkcjonowanie Spółki. Zarząd podjął natychmiastowe kroki zmierzające do wyeliminowania zagrożenia i przywrócenia normalnego działania Spółki. O zaistniałej sytuacji poinformowane zostały organy ścigania i odpowiednie służby państwowe. Na moment publikacji raportu system informatyczny funkcjonuje poprawnie.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 9/2022 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Zarząd PHS “Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta za lata 2022-2024

1. Dane o podmiocie:

– KPW Audyt Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410; 90-350 Łódź

– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 4116. Prezes Zarządu Krzysztof Warczak jest biegłym rewidentem wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 11939.

2. Wyboru dokonano w dniu 30 maja 2022 r.

3. Hydrotor korzystał z usług wybranego podmiotu w latach 2020-2021.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza “Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 56/HT/2023),

5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2022-2024

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 8/2022 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25-06-2022 - projekty uchwał

Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załaczeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 25 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał na ZWZA 25-06-2022r.
Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach PHS Hydrotor 2021r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Czlonkow Zarzadu i Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A. za 2021r.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 7/2022 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA 25-06-2022r.

Zarząd PHS Hydrotor S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi na dzień 25 czerwca 2022 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 7/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 6/2022 – Zamieszczenie na stronie internetowej Hydrotor SA oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2021

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 16 maja 2022 na stronie internetowej Spółki

zamieszczone zostało Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2021.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 5/2022 – Powołanie prokurenta

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-prokurenta,nId,5932161#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje informację o wpisie w dniu 31 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Prokury łącznej. Spółka zawiadamia, że w Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta w osobie Pani Honoraty Hoppe. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Honorata Hoppe posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o kierunku bankowość i finanse. Ukończyła również kwalifikowany kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji Głównego Księgowego prowadzonego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie. Od 2001 roku zawodowo związana jest z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA, pełniąc następujące funkcje: Asystenta Zarządu, Specjalisty ds. Controllingu oraz Głównej Księgowej.

Pani Honorata Hoppe zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Honorata Hoppe nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 4/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 04 marca 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia

Załącznik do raportu RB 4/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 3/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 02 marca 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia

Załącznik do raportu RB 3/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 2/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA

W załączeniu pełna treść Powiadomienia

Załącznik do raportu RB 2/2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

RB 1/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022r.

Zarząd spółki Hydrotor S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:
– za IV kwartał 2021 r. – 28 luty 2022 r. (poniedziałek)
– za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r. (piątek)
– za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r. (poniedziałek)

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2022:
– I półrocze 2022 r. – 12 września 2022 r. (poniedziałek)

Raporty roczne za 2021r.:
– jednostkowy raport roczny – 29 kwietnia 2022 r. (piątek)
– skonsolidowany raport roczny – 29 kwietnia 2022 r. (piątek)

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Hydrotor S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2022 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor S.A.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Mariusz Lewicki – Prezes
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
2022-01-14 14:46

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com