spółka

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

regulamin rady nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” Spółka Akcyjna w Tucholi
I. Postanowienia ogólne.
§1

Regulamin ustalony na podstawie Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych

§2

Rada Nadzorcza zwana w dalszej treści niniejszego regulaminu Radą jest kolegialnym organem stałego nadzoru i kontroli Spółki.

§3

Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 14 dni po WZA na którym odbyły się wybory oraz otwiera i prowadzi do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady.

§4

Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§5

1. Rada składa się z 5 lub 6 członków, wybieranych uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Zgromadzenie Akcjonariuszy obok członków Rady Nadzorczej może dokonać ponadto wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej, który uzupełnia jej skład na okres kadencji Rady na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w miarę możliwości powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności
członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.
4. Rada Nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania zarządu spółki.

II. Zadania i obowiązki
§6

1. Do zadań Rady należy:
1.1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu Spółki,
1.2. przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki,
1.3. badanie sprawozdań finansowych: sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego co do zgodności ze stanem faktycznym i formalno-prawnym,
1.4. składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnych sprawozdań z wyników badań i kontroli,
1.5. rozpatrywanie potrzeb zmian statutu Spółki i wnioskowanie umieszczania ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
1.6. zaopiniowanie podstawowych kierunków działalności spółki,
1.7. uchwalenie ilości Członków Zarządu,
1.8. dokonywanie wyboru i odwołania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu z rekomendacji Prezesa Zarządu,
1.9. uchwalanie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu,
1.10. uchwalenie regulaminu dla Zarządu Spółki,
1.11. zaopiniowanie struktury organizacyjnej Spółki,
1.12. badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, finansowej, inwestycyjnej i marketingowej oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,
1.13. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz jej kierownictwa,
1.14. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciążenia, sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości.
2. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
– ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
– sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: składu rady i jej komitetów, spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej,
– ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
– ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej albo informację o braku takiej polityki.
Oceny te powinny być zawarte w raporcie rocznym Spółki, udostępnionym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
5. (wykreślono 30.06.2018 r.)

§7

1. Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, sprawdzać księgi i dokumenty oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, nie później niż w ciągu 2 tygodni.
3. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§8

Rada może występować z wnioskiem do Zgromadzenia Akcjonariuszy we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia, a Zarząd ma obowiązek umieszczenia ich w programie najbliższego Zgromadzenia. Rada na wniosek Zarządu wydaje opinię przed zawarciem istotnej umowy z podmiotami powiązanymi.

§9

1. Rada zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd Spółki w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub Radę Nadzorczą nie zwoła Zgromadzenia.
2. Rada zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu obrachunkowego.

§10

Obsługę administracyjno – prawną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§11

Pracą Rady kieruje przewodniczący, który reprezentuje również Radę w okresie między posiedzeniami, a w czasie jego nieobecności funkcję tę przejmuje z-ca przewodniczącego.

§12

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały drogą elektroniczną lub telefoniczną, przy wyrażeniu każdorazowej zgody wszystkich członków Rady na tę formę głosowania.

III. Działanie Rady
§13

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 1 raz w kwartale.

§14

1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący:
– z własnej inicjatywy,
– na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej,
– na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wnioskodawca powinien określić temat posiedzenia.
3. Każdy z członków Rady może zgłaszać wniosek będący wiążącym o włączenie określonej sprawy do porządku obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

§15

Wszyscy członkowie Rady muszą zostać zaproszeni pisemnie lub poczta elektroniczną na posiedzenie przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad. Zaproszenie to powinno określać termin, miejsce oraz porządek obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę
lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnych uchwał.

§16

1. Na posiedzeniach Rada podejmuje postanowienia w formie:
– wniosków do Zgromadzenia Akcjonariuszy wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
– opinii dla Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub strat,
– zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,
– uchwał w pozostałych przypadkach,
– opinii w ważnych dla Spółki działań Zarządu.

2.
1) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie jest uwzględniany jako udział w posiedzeniu jeżeli nie dotyczy wszystkich spraw przewidzianych w porządku obrad albo jeśli w stosunku do projektu uchwały będącej przedmiotem głosu oddawanego na piśmie, zaszła jakakolwiek zmiana.
3) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej), przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest doręczenie zarządzenia o podejmowaniu uchwał bez posiedzenia oraz treści projektu uchwały mającej być przedmiotem głosowania wszystkim Członkom wraz z materiałami.
4) Głosowanie pisemne lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący.
5) W wypadku zarządzenia głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zarządzenie o podejmowaniu uchwał bez posiedzenia oraz treść projektu uchwały mającej być przedmiotem głosowania, jest przesyłana wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, wraz z materiałami będącymi podstawą do merytorycznego podjęcia decyzji co do sposobu głosowania przez Członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący w zarządzeniu o podejmowaniu uchwał bez posiedzenia określa sposób głosowania i wyznacza termin, w którym odbywać się będzie oddawanie głosów.
6) W głosowaniu pisemnym, Członkowie głosują poprzez złożenie podpisu w zamieszczonej na projekcie uchwały głosowanej w trybie pisemnym „za” „przeciw” albo „wstrzymujących się”, przy wybranym jednym rodzaju głosu. Po oddaniu głosu, projekt uchwały z oddanym głosem odsyłają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W razie niedoręczenia projektu uchwały z oddanym głosem w wyznaczonym terminie uznaje się, że dany Członek nie brał udziału w głosowaniu. Po upływie terminu wyznaczonego na oddawanie głosów Przewodniczący, stwierdza wynik głosowania i podpisuje samodzielnie uchwałę Rady Nadzorczej.
7) Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt Uchwały Rady Nadzorczej wraz z wyznaczeniem terminu, w którym odbywać się będzie oddawanie głosów, są przesyłany jest przez Przewodniczącego pocztą elektroniczną wszystkim Członkom Rady Nadzorczej na ich adresy poczty elektronicznej Spółki, które zostały uprzednio przekazane Spółce na potrzeby podejmowania uchwał w tym trybie, a następnie zarządzone jest głosowanie, które polega na wysłaniu przez Członka Rady Nadzorczej z poczty elektronicznej, na którą otrzymał projekt uchwały, wiadomości na pocztę elektroniczną, z której otrzymał projekt uchwały, z informacją, czy głosuje „za”, „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu w odniesieniu do danej uchwały. Po upływie terminu wyznaczonego na oddawanie głosów albo po otrzymaniu głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący stwierdza wynik głosowania i podpisuje samodzielnie uchwałę Rady Nadzorczej. Wiadomości wysłane poprzez pocztę elektroniczną, stanowiące oddanie głosu przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej przechowywane są przez Spółkę przy protokole z głosowania dokonywanego bez posiedzenia, który to protokół sporządzany jest na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8) Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telekonferencji lub wideokonferencji, jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego a następnie zarządzone jest głosowanie, które polega na złożeniu ustnego oświadczenia przez każdego z Członków Rady Nadzorczej biorącego udział w głosowaniu, czy głosuje „za”, „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu w odniesieniu do danej uchwały. Po oddaniu głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, Przewodniczący, stwierdza wynik głosowania i podpisuje samodzielnie uchwałę Rady Nadzorczej. Następnie, podjęta uchwała zostaje przekazana do podpisu pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, którzy wzięli udział w głosowaniu, w celu potwierdzenia oddania przez tych Członków głosów w przedmiotowym głosowaniu, przy czym złożenie podpisów w późniejszym terminie niż moment podjęcia uchwały nie wpływa na ważność oraz datę podjętej uchwały. Podpisy Członków Rady Nadzorczej mogą znajdować się na kilku odrębnych dokumentach. Protokół z podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – przy wykorzystaniu telekonferencji lub wideokonferencji, jest sporządzany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

§17

1. Z posiedzeń Rady powinny być sporządzane protokoły podpisane przez członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.
2. W protokole należy wymienić członków Rady biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, wyniki obrad i głosowania, zdania odrębne zgłoszone w trakcie posiedzenia.

§18

1. Postanowienia Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Rady. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego Rady lub kierującego posiedzeniem z-cy przewodniczącego.
2. Do ważności uchwały zaliczony może być głos nieobecnego członka Rady, który opinię na temat będący przedmiotem uchwały wyrazi na piśmie i prześle na ręce przewodniczącego Rady przed jej posiedzeniem, również w trakcie posiedzenia jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę.
3. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.

§19

1. Członkowie Rady wykonują powierzone im obowiązki według najlepszej woli, wiedzy i umiejętności. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz ryzyku związanym z prowadzoną
działalnością i sposobem zarządzania tym ryzykiem.
2. W celu umożliwienia realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, Zarząd spółki zapewnia radzie dostęp do informacji o sprawach dotyczących spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
4. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
5. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członków Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, powinna być dostępna publicznie.
6. Na mocy stosownej uchwały Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do prowadzenia spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje, w tym Reguklamin Komitetu Audytu.
IV. Postanowienia końcowe

§20

Regulamin Rady może być zmieniony na drodze uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§21

W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych i inne przepisy prawa.

§22

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.

30.06.2018 r.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com