kalendarium

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Hydrotor SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2024 roku.

okresy zamknięte przed publikacją raportów okresowych
phs hydrotor s.a. w 2024r.

Lp.Rodzaj raportuData publikacji raportuPoczątek okresu zamkniętegoKoniec okresu zamkniętego
1.Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
SA-QSr IV kw.
29-02-2024 r.30-01-2024 r.29-02-2024 r.
2.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r.
SA-R, SA-RS
30-04-2024 r.29-03-2024 r.30-04-2024 r.
3.Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
SA-QSr I kw.
20-05-2024 r.19-04-2024 r.20-05-2024 r.
4.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.
SA-PSr
16-09-2024 r.16-08-2024 r.16-09-2024 r.
5.Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.
SA-QSr III kw.
18-11-2024 r.18-10-2024 r.18-11-2024 r.
Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com