raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2010

RB 30/2010 – Zmiana praw z papierów wartościowych

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy na podstawie podjętych uchwał z dniem 30 grudnia 2010 r. uległy zmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby;

– akcje imienne uprzywilejowane 40.600 szt.

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:

– § 3. pkt 4 Statutu Spółki

– Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.

– Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.

– Uchwała Zarządu KDPW Nr 886/10 z dnia 27.12.2010 r.

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian; przed zmianą- akcje imienne uprzywilejowane – stosunek głosów na WZA Spółki 1:5 po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1

4) wpływu zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:

a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 40.600 szt.,

b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany 3.882.420

Spółka przewiduje, że powyższe akcje zostaną wprowadzone do obrotu publicznego z dniem 25 stycznia 2011 r.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 29/2010 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd PHS Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 16.12.2010 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej

Liczba nabytych akcji: 1 353 szt.

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 34,86 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie 54 000 sztuk akcji, co stanowi 2,25% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,34% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

 

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu

RB 28/2010 – Wybór uzupełniający Członka Rady Nadzorczej na NWZA Hydrotor SA w dniu 4 grudnia 2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ” HYDROTOR ” S.A. w Tucholi informuje, że w dniu 04 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana: Waldemara Stachowiaka.

Waldemar Stachowiak – członek Rady Nadzorczej

Pan Waldemar Stachowiak posiada wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Pan Waldemar Stachowiak pracował od 2003 do 2004 r. w Departamencie Operacji i Technologii w Banku Handlowym w Warszawie, najpierw w Biurze Koordynacji Projektów a następnie w Biurze Kontrollingu. W okresie od 2004 do 2008r. pracował jako Specjalista w Zespole Transakcji Strukturyzowanych w Departamencie Skarbu Banku Handlowego w Warszawie. Od 2008 do 2009r. pracował jako analityk akcji w domu maklerskim Espirito Santo Investment w Warszawie, a następnie od lutego 2009r. w domu maklerskim Ipopema Securities. Od 2007 r. pan Waldemar Stachowiak jest licencjonowanym Doradcą Iwestycyjnym (licencja nr 249). Posiada także tytuł Professional Risk Manager wydany przez Professional Risk Managers International Association.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 27/2010 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Hydrotor S.A.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 04 grudnia 2010 roku:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym NWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 40,55% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 10,31% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym NWZA 305.000 akcji uprawniających do wykonania 305.000 głosów, stanowiących 29,66% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 7,54% ogólnej liczby głosów,

3. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym NWZA 35.960 akcji uprawniających do wykonania 179.800 głosów, stanowiących 17,49 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 4,45% ogólnej liczby głosów,

4. Pan Mariusz Lewicki posiadający na tym NWZA 52.000 akcji uprawniających do wykonania 52.000 głosów, stanowiących 5,06% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 1,29% ogólnej liczby głosów.

Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 26/2010 – Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor S.A.

Zarząd Hydrotr SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A . w dniu 4 grudnia 2010 roku. Jednocześnie Zarząd Hydrotor SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes

Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 25/2010 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 23.11.2010 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 647 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 37,00 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 52 647 sztuk akcji, co stanowi 2,20% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,30% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 24/2010 – Projekty uchwał na NWZA w dniu 04-12-2010r.

Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04. grudnia 2010 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 23/2010 w dniu 02. listopada 2010 r.), ponizej przekazuje treść projektów uchwał:

Uchwała nr 1/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

 • 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „”””””””””””””
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

 • 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 02.11.2010 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 4021 oraz 4022 kodeksu spółek handlowych:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

 • 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

 • 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

 • 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na skutek rezygnacji odwołuje Pana Tomasza Bukowskiego ze składu Rady Nadzorczej
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/XII/2010 – PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

 • 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Pana (ią) „”… na członka Rady Nadzorczej
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 23/2010 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 04.12.2010r.

Zarząd Spółki PHS „HYDROTOR” S.A., z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11. Statutu Spółki zwołuje na dzień 04 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10:00 w Tucholi, w siedzibie Spółki przy ul. Chojnickiej 72 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wykonywania prawa głosu, w tym przez pełnomocnika:

 

 1. a) Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 18 listopada 2010 r.

 

 1. b) W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki PHS „HYDROTOR” S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki „HYDROTOR” S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 2 listopada 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 19 listopada 2010 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu.

 

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres Spółki HYDROTOR S.A.

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

 1. c) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.

 

 1. d) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu HYDROTOR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

 

 1. e) Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

– udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);

 

– reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

 1. f) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki „HYDROTOR” S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04 grudnia 2010 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
 2. g) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie) należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy:ngk@hydrotor.com.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być dostarczone na adres mailowy: ngk@hydrotor.com.pl przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”:

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy;

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

– w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;

– w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną – oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie).

 1. h) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
 2. i) Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie) oraz w siedzibie Spółki wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
 3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 13 listopada 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 listopada 2010 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72 89-500 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” na adres: ngk@hydrotor.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień złożenia żądania posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do żądania świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72 89-500 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” na adres: ngk@hydrotor.com.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień zgłoszenia projektów uchwał posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do zgłaszanych projektów uchwał świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 1. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie/ Spółka/Walne Zgromadzenie). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

 1. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” i przesłane na adres ngk@hydrotor.com.pl lub wysłane faksem na nr (52) 3348635.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki). Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w ciągu godziny przed rozpoczęciem obrad.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 22/2010 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie § 5 ust.1 pkt. 21. oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. nr 33 poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych … , w związku z powzięciem wiadomości o rezygnacji członka Rady Nadzorczej informuje, że:

1. W dniu 14 października 2010 r. Pan Tomasz Bukowski przesłał wiadomość o rezygnacji z członka Rady Nadzorczej.

2. Pan Tomasz Bukowski był członkiem Rady Nadzorczej od 30 lipca 2009 r. do dnia rezygnacji tj. do 14 października 2010 r.

3. Pan Tomasz Bukowski za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej nie pełnił innych funkcji w PHS „Hydrotor” S.A.

4. Pan Tomasz Bukowski od dłuższego czasu nie brał udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej swoją rezygnację uzasadnia dużą ilością obowiązków.

Wacław Kropiński – Prezes
RB 21/2010 – Zawarcie znaczącej umowy – dofinansowanie realizacji projektu
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarząd HYDROTOR S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 września 2010 r. Zarząd HYDROTOR S.A. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 stanowiący program pomocowy o numerze referencyjnym X325/2009

1. Data zawarcia znaczącej umowy: 20-09-2010 r.

2. Oznaczenie stron umowy

a) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie 00-834 Warszawa ul. Pańska 81/83

b) Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor Spółka Akcyjna 89-500 Tuchola; ul. Chojnicka 72

3.Oznaczenie przedmiotu umowy: udzielenie dofinansowania na realizacje Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn” ze środków publicznych w ramach POIG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji

4. Istotne warunki umowy:

a) Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 27.121,5 tys. zł, w tym całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacja I Etapu Projektu 1.712,9 tys. zł, całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją II Etapu Projektu 23.450,0 tys. zł,

b) Wysokość dofinansowania: Po spełnieniu warunków wynikających z umowy oraz Rozporządzenia PARP zobowiązuje się udzielić dofinansowania na realizację I Etapu Projektu do maksymalnej wysokości 428,2 tys. zł (do 25% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) oraz na realizację II Etapu Projektu do maksymalnej wysokości 11.725,0 tys. zł (do 50% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem)

5. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami.

6. Warunki wynikające z umowy nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępnej na stronach PARP

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą: Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjmuje 10% kapitałów własnych.

 

Wacław Kropiński – Prezes

RB 20/2010 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 03.09.2010 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 4000 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 35,03 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 52 000 sztuk akcji, co stanowi 2,17% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,29% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 19/2010 – Ostateczna wartość dywidendy za 2009 rok
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2010 z dnia 26.06.2010 r. Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w związku z decyzją PARP z dnia 11.08.2010 r. według której przyznana została Spółce dotacja w kwocie 12.153.225,00 zł. (ogólna kwota wydatków na wymieniony projekt wynosi 27.121.478,00 zł.) na realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”, Zarząd przystąpił do wstępnych czynności związanych z realizacją tego zadania.
Zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2010 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r. spełnione zostały warunki uchwały do wypłaty dywidendy według opcji pierwszej.
Niniejszym zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2010 WZA oraz w związku z przystąpieniem do realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości ponad 20 mln zł. do końca sierpnia 2010 r. na dywidendę przeznacza się kwotę 2 997 875,00 zł., tj. 1,25 zł. na 1 akcję, natomiast na kapitał zapasowy kwotę 2 755 254,71 zł.
Prawo do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2010 r., termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15.09.2010 r.

 

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 18/2010 – Realizacja projektu w ramach działania 1.4 – 4.1
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2010 r. Spółka „Hydrotor” otrzymała informację o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”.

 

Wniosek został rekomendowany do wsparcia przez Komisję konkursową, a wynik oceny zatwierdzony przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucję Zarządzającą.

 

Ogólna kwota wydatków na wymieniony projekt wynosi 27.121 tys. zł z czego przyznana kwota dofinansowania na ww. projekt wynosi 12.153 tys. zł.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 17/2010 – Zwiększenie udziału w WZM „WIZAMOR”

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w nawiązaniu do przesłanego raportu nr 12/2010 informuje, że Spółka „Hydrotor” zakupiła dodatkowe udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o.

1. Sprzedający : dotychczasowi udziałowcy WZM Wizamor Sp. z o.o. (4 osoby fizyczne)

2. Przedmiot umowy: udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o. 89-410 Więcbork; ul. Starodworcowa 5

3. Charakterystyka nabytych udziałów: udziały w ilości 14,85 stanowiące 3,23 % kapitału zakładowego oraz 3,23% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Kwota transakcji: 44,55 tys. zł. (3 tys. zł za 1 udział),

5. Charakter powiązań między emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a zbywającymi aktywa: – brak powiązań,

6. Źródła finansowania: środki własne „Hydrotor” S.A.

7. Więcborskie Zakłady Metalowe „Wizamor” Sp. z o.o. są producentem wysokociśnieniowych elementów złącznych, przewodów gietkich i amortyzatorów.

Łacznie Spółka Hydrotor posiada 435,76 udziałów stanowiących 94,73 % kapitału zakładowego oraz 94,73% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Wacław Kropiński – Prezes

RB 16/2010 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 29.06.2010 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1488 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 34,98 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 48 000 sztuk akcji, co stanowi 2,00% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,19% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes

RB 15/2010 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA – 26.06.2010r.

Zarząd Hyrdotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hyrdotor SA, które odbyło się 26 czerwca 2010 roku:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 18,83% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 10,31% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 300.000 akcji uprawniających do wykonania 300.000 głosów, stanowiących 13,55% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 7,42% ogólnej liczby głosów,

3. Fundusze Inwestycyjne PKO Akcji i Parasolowy posiadające na tym ZWZA 210.000 akcji uprawniających do wykonania 210.000 głosów, stanowiących 9,48% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 5,19% ogólnej liczby głosów,

4. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 35.960 akcji uprawniających do wykonania 179.800 głosów, stanowiących 8,12% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 4,04% ogólnej liczby głosów,

5. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,21% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 2,59% ogólnej liczby głosów,

Wacław Kropiński – Prezes

RB 14/2010 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 26 czerwca 2010 roku uchwałę o wypłacie dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 2 997 875,00 zł z zysku za 2009 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,25 zł brutto. Dywidenda ta wypłacona będzie w takiej wysokości w przypadku przystąpienia Spółki do realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości ponad 20 mln zł do końca sierpnia 2010r.

W przypadku opóźnienia lub braku realizacji nakładów inwestycyjnych ponad 20 mln zł do końca sierpnia 2010 r. na dywidendę zostanie przeznaczonych 4 796 600,00 zł (2,00 zł z jedna akcje brutto).

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 30 sierpnia 2010 r. natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 15 września.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 411.630 akcji imiennych serii A i B oraz 1.986.670 akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes

RB 13/2010 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor S.A.

Zarząd Hydrotr SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2010 roku. Jednocześnie Zarząd Hydrotor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:
– Uchwały podjete na ZWZA Hydrotor w dniu 26.06.2010r.
– Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony 26.06.2010r.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 12/2010 – Nabycie udziałów WZM „Wizamor”

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2010 r. Spółka „Hydrotor” zakupiła udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o.

1. Sprzedający : dotychczasowi udziałowcy WZM Wizamor Sp. z o.o. (98 osób fizycznych)

2. Przedmiot umowy: udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o. 89-410 Więcbork; ul. Starodworcowa 5

3. Charakterystyka nabytych udziałów: udziały w ilości 420,91 stanowiące 91,50 % kapitału zakładowego oraz 91,50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Kwota transakcji: 1.262,73 tys. zł. (3 tys. zł za 1 udział),

5. Charakter powiązań między emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a zbywającymi aktywa: – brak powiązań,

6. Źródła finansowania: środki własne „Hydrotor” S.A.

7. Więcborskie Zakłady Metalowe „Wizamor” Sp. z o.o. są producentem wysokociśnieniowych elementów złącznych, przewodów gietkich i amortyzatorów.

Oferta Spółki pozwoli na poszerzenie asortymentu Grupy Kapitałowej „Hydrotor” o nowe produkty z zakresu hydrauliki siłowej i bardziej kompleksową obsługę rynku

Spółka „Wizamor” posiada nowoczesny park maszynowy oparty o tokarki sterowane numerycznie oraz automaty wielowrzecionowe pozwalające na skuteczne konkurowanie na rynku elementów złącznych; linia galwaniczna umożliwi świadczenie usług dla wszystkich Spółek Grupy i znaczne obniżenie kosztów powlekania detali.

Włączenie nowego podmiotu w strukturę Grupy Kapitałowej pozwoli na uzyskanie efektu synergii w zakresie sprzedaży i w obszarze logistyki.

Przychody Spółki ” Wizamor” w 2010 r. osiągną poziom ok 5 – 6 mln zł.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 11/2010 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 17.06.2010 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1012 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 35,62 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 46 512 sztuk akcji, co stanowi 1,94% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,15% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes

RB 10/2010 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26.06.2010r.
Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 26. czerwca 2010 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 9/2010 w dniu 31. maja 2010 r.), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
Załączniki:
– Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
– Projekt regulaminu WZA
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok
Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 9/2010 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26.06.2010r.

Zarząd Spółki PHS „HYDROTOR” S.A., z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11. Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10:00 w Tucholi, w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Piastowskiej 23 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 r.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2009 r. i ocena sytuacji Spółki
 8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2009 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku
 2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
 6. Wolne wnioski
 7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zmiany Statutu:

Wykreśla się w § 11 ust. 2 o treści:

„Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom i Radzie Nadzorczej z uzasadnieniem przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonania ich oceny”.

Wykreśla się w § 11 ust. 3 o treści:

„Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą kapitału zakładowego winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku”.

Wykreśla się w § 11 ust. 4 o treści:

„O terminie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody /siła wyższa/ lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze skutki dla spółki i akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.”

 • 11 Ust. 2-4 otrzymują nowe następujące brzmienie oraz dodaje się ust. 5-18:
 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
 7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony.
 8. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
 9. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.
 10. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 11. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
 12. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
 13. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
 14. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
 15. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
 16. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.
 17. Dopuszcza się transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej Spółki.

Na podstawie art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wykonywania prawa głosu, w tym przez pełnomocnika:
 2. a) Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 10 czerwca 2010 r.
 3. b) W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki PHS „HYDROTOR” S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki „HYDROTOR” S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 31 maja 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 czerwca 2010 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres Spółki HYDROTOR S.A.

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 1. c) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.
 2. d) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu HYDROTOR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 3. e) Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

– udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);

– reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 1. f) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki „HYDROTOR” S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06. 2010 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
 2. g) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie) należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail:ngk@hydrotor.com.pl

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być dostarczone na adres e-mail: ngk@hydrotor.com.pl przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”:

¡ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy;

¡ w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

¡ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;

¡ w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną – oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie).

 1. h) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
 2. i) Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie) oraz w siedzibie Spółki wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
 3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 5 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 czerwca 2010 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72 89-500 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” na adres e-mail: ngk@hydrotor.com.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień złożenia żądania posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do żądania świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” na adres e-mail: ngk@hydrotor.com.pl Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień zgłoszenia projektów uchwał posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do zgłaszanych projektów uchwał świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 1. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.hydrotor.com.pl (w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

 1. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” i przesłane na adres e-mail: ngk@hydrotor.com.pl lub wysłane faksem na nr (52) 3348635. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki). Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w ciągu godziny przed rozpoczęciem obrad.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 8/2010 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 27.05.2010 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1500 sztuk.

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 34,00 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 45 500 sztuk akcji, co stanowi 1,90% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,12% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 7/2010 – Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2009r.

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje, że w 2009 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości następujące raporty bieżące i okresowe.

Bieżące:

RB 1/2009 – 14.01.2009 – Projekty uchwał NWZA w dniu 31-01-2009

RB 2/2009 – 14.01.2009 – Częściowe odstępstwo od stosowania zasady „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”

RB 3/2009 – 23.01.2009 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

RB 4/2009 – 23.01.2009 – Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę powiązaną

RB 5/2009 – 31.01.2009 – Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 31 stycznia 2009 r.

RB 6/2009 – 03.02.2009 – Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA.

RB 7/2009 – 16.03.2009 – Nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

RB 8/2009 – 23.03.2009 – Aneks do umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

RB 9/2009 – 13.05.2009 – Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2008 r.

RB 10/2009 – 15.05.2009 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 czerwca 2009

RB 11/2009 – 22.02.2009 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20. czerwca 2009 roku

RB 12/2009 – 20.06.2009 – Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 20 czerwca 2009 r.

RB 13/2009 – 22.06.2009 – wypłata dywidendy.

RB 14/2009 – 22.06.2009 – rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB 15/2009 – 22.06.2009 – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 22 czerwca 2009 r.

RB 16/2009 – 26.06.2009 – zamiar nabycia udziałów w Spółce z o.o. PONAR Lubań

RB 17/2009 – 01.07.2009 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 lipca 2009 r.

RB 18/2009 – 16.07.2009 – Projekty uchwał na NWZA w dniu 30 lipca 2009 r.

RB 19/2009 – 30.07.2009 – Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 30 lipca 2009 r.

RB 20/2009 – 31.07.2009 – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 30 lipca 2009 r.

RB 21/2009 – 31.07.2009 – utrata ważności oferty zakupu udziałów w Spółce z o.o. PONAR Lubań

RB 22/2009 – 03.08.2009 – uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

RB 23/2009 – 06.10.2009 – osoby prawne posiadające powyżej 5% kapitału spółki

RB 24/2009 – 23.10.2009 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 25/2009 – 17.11.2009 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Okresowe:

QSr 4/2008 – 27.02.2009 – Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku

QSr 1/2009 – 15.05.2009 – Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku

R/2008 – 30.04.2009 – Raport roczny za 2008 rok

RS/2008 – 30.04.2009 – Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok

PSr/2009 – 31.08.2009 – Skonsolidowany raport półroczny

QSr 3/2009 – 16.11.2009 – Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że niektóre z tych informacji mogą już być nieaktualne.
Raporty bieżące i okresowe dotyczące 2009 roku publikowane są również na korporacyjnej stronie internetowej www.hydrotor.com.pl/relacje/

Wacław Kropiński – Prezes

RB 6/2010 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.

1. Dane o podmiocie:

– AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” sp. z o. o. ul. Junacka 34; 60-152 Poznań

– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 934, data wpisu 17.10.1995 r.

2. Wyboru dokonano w dniu 31 marca 2010 r.

3. Hydrotor korzystał z usług wybranego podmiotu dotyczącego badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, a także przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2006 do 2009.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2010 r.

Wacław Kropiński – Prezes
RB 5/2010 – Weryfikacja – uzupełnienie raportu za 4 kwartał 2009 – QSr-4/2009

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w nawiązaniu do przesłanego w dniu 1 marca 2010 r. raportu za IV kwartał 2009 r. (QSr 4/2009) w załączniku do raportu przedstawia dane odnośnie:

– stanu posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od 16 listopada do 28 lutego 2010 r.

– informacji o zawartych przez Hydrotor SA lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiazanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Wacław Kropinski – Prezes

RB 4/2010 – Ujawnienie stanu posiadania – powyżej 5% głosów w spółce publicznej

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 24 marca 2010 r. otrzymał zawiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w spółce publicznej.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały/posiadają:

Przed zmianą udziału liczba akcji/głosów wynosiła 75 000 co stanowiło 1,85% głosów mogących uczestniczyć na WZA oraz 3,13% udziału w kapitale.

Po zmianie udziału liczba akcji/głosów wynosi 213 852 co stanowi 5,29% głosów mogących uczestniczyć na WZA oraz 8,92% udziału w kapitale.

Wacław Kropinski – Prezes

RB 3/2010 – Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w spółce publicznej

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 22 marca 2010 r. otrzymał zawiadomienie od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 2 i i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w spółce publicznej.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały/posiadają:

Przed zmianą udziału liczba akcji/głosów wynosiła 227 313 co stanowiło 5,62% głosów mogących uczestniczyć na WZA oraz 9,48% udziału w kapitale.

Po zmianie udziału liczba akcji/głosów wynosi 138 881 co stanowi 3,43% głosów mogących uczestniczyć na WZA oraz 5,79% udziału w kapitale.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu

RB 2/2010 – Terminy raportów okresowych w 2010r.

Zarząd Spółki „Hydrotor” S.A., na podstawie § 82 ust. 1 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku o informacjach bieżących i okresowych Rozporządzenie), niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2010 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2009 r. 1 marca 2010 r.
– I kwartał 2010 r. 17 maja 2010 r. (15-16.05 dni wolne)
– III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. (14.11 niedziela)

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2010 r. 31 sierpnia 2010 r.;

Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2009 r. (SA-R) 30 kwietnia 2010 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2009 r. (SA-RS) 30 kwietnia 2010 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu

RB 1/2010 – Przekształcenie Spółki zależnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 5. stycznia 2010 r. od Spółki zależnej Agromet ZEHS Lubań S.A. zawiadomienia o przekształceniu, następującej treści:

„Informujemy, że w dniu 04.01.2010 r. Spółka Agromet ZEHS Lubań otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu o przekształceniu z dniem 18.12.2009 r. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. Kapitał Spółki w wysokości 5.085.000 zł. został podzielony na 2.542.500 akcji o ominale 2 zł i w całości objęty przez PHS Hydrotor S.A. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342909”

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com