raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2016

RB 26/2016 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu akcji:

– w dniu 09 grudnia 2016 r. – 315 sztuk
– w dniu 12 grudnia 2016 r. – 428 sztuk

Łącznie Pan Mariusz Lewicki nabył 743 sztuk akcji Hydrotor S.A.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 24/2016 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – korekta raportu
 Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w przekazanym w dniu 11 października 2016 r. raporcie bieżącym nr 24/2016 załączono błędnie wypełniony formularz powiadomienia.
W dniu 14 października 2016 r. otrzymano od Pana Ryszarda Bodziachowskiego poprawnie wypełnione powiadomienie o transakcjach, które niniejszym Emitent przekazuje w załączeniu. Wszystkie dane dotyczące transakcji pozostały bez zmian.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 25/2016 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – korekta raportu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w przekazanym w dniu 13 października 2016 r. raporcie bieżącym nr 25/2016 błędnie podano ilość nabytych akcji. Niniejszym Emitetnt przekazuje prawidłową treść:

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 13 października 2016 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu akcji:

– w dniu 12 października 2016 r. – 2.449 sztuk
– w dniu 13 października 2016 r. – 351 sztuk

Łącznie Pan Mariusz Lewicki nabył 2.800 sztuk akcji Hydrotor S.A.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 25/2016 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 13 października 2016 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 2.449 akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 24/2016 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 11 października 2016 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 887 akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 23/2016 – Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną
21 o łącznej powierzchni 1,6534 ha, położonej we Wrocławiu za cenę 11.000.000,00 zł. (jedenaście milionów) lub 11.600.000,00 zł. (jedenaście milionów sześćset tysięcy) płatne w ratach po 5.800.000,00 zł.
Strony zobowiązują się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia spełnienia się wszystkich warunków, lecz nie później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, to jest do dnia 09.09.2017 r.
Strony postanawiają, że Przyrzeczona Umowa Sprzedaży zostanie zawarta po łącznym spełnieniu się następujących warunków:
1. Wynik audytu prawnego i technicznego Nieruchomości przeprowadzonego przez Kupującego na jego koszt w nieprzekraczalnym terminie czterech miesięcy od dnia, kiedy decyzja o warunkach zabudowy dla Inwestycji stanie się ostateczna i prawomocna, będzie satysfakcjonujący dla Kupującego według jego uznania.
2. Kupujący uzyska prawomocną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy dla Inwestycji
3. Kupujący uzyska prawomocną i ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Inwestycji
4. Kupujący uzyska prawomocne i ostateczne zezwolenie na rozbiórkę budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na Nieruchomości albo dokona skutecznych zgłoszeń zamiaru rozbiórki
5. Kupujący uzyska na własny koszt prawomocne i ostateczne pozwolenie na lokalizację zjazdów na teren Nieruchomości przy uwzględnieniu, że Kupujący nie będzie zmuszony do przebudowy lub rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego, a wysokość opłat związanych z uzyskaniem zezwolenia na lokalizację zjazdów nie będzie przekraczała standardowych opłat wymaganych przez gestorów mediów i zarządców dróg
6. Możliwe będzie podłączenie Inwestycji do istniejących sieci infrastruktury technicznej istniejących na działkach sąsiadujących z Nieruchomością oraz zostaną uzyskane odpowiednie tytuły prawne do nieruchomości, przez które będą przebiegały przyłącza i sieci obsługujące Inwestycję, bez ponoszenia innych opłat niż standardowe opłaty na rzecz gestorów mediów oraz podmiotów publicznych
7. Kupujący uzyska prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę dla Inwestycji
8. Kupujący uzyska prawomocne i ostateczne zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, zlokalizowanych na nieruchomości
9. Nieruchomość będzie mogła być wykorzystana do zrealizowania na niej Inwestycji i zostanie to potwierdzone odpowiednim oświadczeniem Wojewody, a potwierdzenie takie nie będzie powodować po stronie Kupującego kosztów, ewentualne koszty z tym związane poniesie Sprzedający
10. Wykonywanie służebności nie będzie kolidowało z Inwestycją, a jeśli tak, to treść tej służebności zostanie zmieniona albo służebność zostanie zniesiona, a urządzenia służące do jej wykonywanie będą mogły zostać usunięte z terenu Nieruchomości w uzgodnieniu z gestorami mediów, na podstawie prawomocnych i ostatecznych decyzji albo skutecznych zgłoszeń budowlanych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 22/2016 – Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Zarząd Spółki Hydrotor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 08.04.2016 r., informuje o podpisaniu w dniu 23.08.2016 r. z Ministerstwem Rozwoju umowy nr POIR.02.01.00-00-0135/15-00 o dofinansowanie projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn”
Projekt w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 17.541.012,78 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 14.260.986,00 zł
Dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej: 3.993.076,08 zł.
Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2016 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2018 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 21/2016 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obow. zarządcze
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 21 lipca 2016 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 296 akcji Hydrotor SA.
W załączeniu pełna treść Powiadomienia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 20/2016 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obow. zarządcze
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 8 lipca 2016 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 8.700 akcji Hydrotor SA.
W załączeniu pełna treść Powiadomienia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 19/2016 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obow. zarządcze
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 7 lipca 2016 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 404 akcji Hydrotor SA.
W załączeniu pełna treść Powiadomienia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
łonek Zarządu
RB 18/2016 – ZWZA 25-06-2016 r. lista powyżej 5%
Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2016 r.:
1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 19,56 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,72 % ogólnej liczby głosów,
2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 382.551 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 382.551 głosów stanowiących 17,94 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,75 % ogólnej liczby głosów,
3. PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 355.900 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 355.900 głosów stanowiących 16,69 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,00 % ogólnej liczby głosów,
4. Pan Mariusz Lewicki wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 237.800 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 237.800 głosów stanowiących 11,15 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 6,68 % ogólnej liczby głosów.

Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 17/2016 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.
1. Dane o podmiocie:
– Kancelaria Audyt Czesław Pniewski; Osiedle Rusa 132/14; 61-245 Poznań
– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 1882. Właściciel firmy jest biegłym rewidentem od 1992 r. wpisany do rejestru biegłych rewidentów nad nr 7143.
2. Wyboru dokonano w dniu 25 czerwca 2016 r.
3. Hydrotor nie korzystał z usług wybranego podmiotu. Biegły Rewident Pan Czesław Pniewski badał sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Hydrotor S.A w latach 2006 -2010 w ramach umów zawartych z UZR-CBR Poznań oraz za 2015 r. według zawartej z jego kancelaria umową.
4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 15/18/2016),
5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2016 r.

Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 16/2016 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 25 czerwca 2016 r. uchwałę nr 20/VI/2016 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2015r.
Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.
Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 14 września 2016r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 04 października 2016 r.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 290.200 akcji imiennych serii A i B oraz 2.108.100 akcji na okaziciela serii A, B i C.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 15/2016 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 25-06-2016r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 25 czerwca 2016r.
Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 14/2016 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 8 i 9 czerwca 2016 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – członka Rady Nadzorczej w następujących ilościach:
08.06.2016 – 277 sztuk, cena: 36,50 zł.
09.06.2016 – 372 sztuki, cena: 36,50 zł.
Liczba nabytych akcji: 649 sztuk
Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 36,50 zł.
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 383 200 sztuk akcji, co stanowi 15,98% udziału w kapitale zakładowym oraz 10,77% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 13/2016 – Projekty uchwał na ZWZA Hydrotor w dniu 25-06-2016 zmiany w Statucie
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o projektowanych zmianach w Statucie Spółki.
Zmiany w Statucie:
w § 3 Statutu Spółki
Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 218.280 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 111.010 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.069.010 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 203.890 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 86.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.108.100 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
Zmiany wejdą w życie po zatwierdzeniu przez ZWZA Spółki w dniu 25.06.2016 r.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 12/2016 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25.06.2016r. – projekty uchwał
Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA w dniu 25 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 11/2016 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25.06.2016r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przesyła Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. wraz z jego porządkiem obrad.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 10/2016 – Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2015 r. wraz z propozycją ustalenia dnia
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę i zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. wypłatę dywidendy za 2015 r. w wysokości 4.796,6 tys. zł czyli 2,00 zł brutto na jedną akcję.
Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.
Zarząd zaproponował ustalenie prawa do dywidendy na dzień 14 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2016 r.
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. zaakceptowała wysokość proponowanej kwoty dywidendy jak i proponowane daty uzyskania prawa i wypłaty dywidendy.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 9/2016 – Ujawnienie stanu posiadania powyżej 5% głosów
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji w dniu 15 kwietnia 2016 r. dotyczącego ujawnienia stanu posiadania.
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. przekazało informacje o przekroczeniu 5%. – towego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Przekroczenie progu związane jest ze zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela.
Stan posiadania akcji przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A. jest następujący:
Liczba posiadanych akcji 185.400 szt. Liczba głosów z akcji: 185.400.
Udział w kapitale Spółki przed i po zmienia praw 7,73 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
– przed zmianą 4,99%
– po zmianie praw 5,21%
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 8/2016 – Dopuszczenie do obrotu giełdowego
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji spółki z dniem 25 kwietnia 2016 r.
W dniu 12 kwietnia 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 344/2016 podjął decyzje o dopuszczeniu do obrotu giełdowego z dniem 25 kwietnia 2016 r. 39.090 szt. akcji zwykłych na okaziciela.
Łączna liczba akcji będących w obrocie po dopuszczeniu do obrotu akcji objętych wymienioną uchwałą wynosić będzie 2.108.100 szt.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 7/2016 – Projekt inwestycyjny – Centrum badawczo Rozwojowe
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji odnośnie dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2015 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt PHS „Hydrotor” S.A. pad nazwą: „Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn” nr projektu POIR.02.01.00-00-0135/15 został zakwalifikowany do wsparcia finansowego.
Przewidywany całkowity koszt projektu wynosi 17 541 012,78 zł z czego dofinansowanie 3 993 076,08 zł .
Przewidywany okres realizacji: kwiecień 2016 do grudzień 2021 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 6/2016 – Znaczny pakiet akcji – ujawnienie stanu posiadania
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji w dniu 6 kwietnia 2016 r. dotyczącego ujawnienia stanu posiadania.
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przekazało informacje o przekroczeniu 10%. ?towego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Przekroczenie progu związane jest ze zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela.
Stan posiadania akcji przez PKO Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. jest następujący:
Liczba posiadanych akcji 362 224 szt. Liczba głosów z akcji: 362 224.
Udział w kapitale Spółki przed i po zmienia praw 15,103 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
– przed zmianą 9,749%
– po zmianie praw 10,177%
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, ze w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie udziału w kapitale jak i ogólnej licznie głosów Spółki.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 5/2016 – Zmiana praw z papierów wartościowych – konwersja akcji
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podjęciu w dniu 30 marca 2016r. przez KDPW uchwały nr 194/16 dotyczącej konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.
W wyniku podjętych uchwał oraz w związku z wnioskami akcjonariuszy z dniem 31 marca 2016r. ulegną zmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych. Akcje te staną się akcjami zwykłymi na okaziciela.
1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby – akcje imienne uprzywilejowane 39.090 szt.
2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:
– § 3. pkt 4 Statutu Spółki
– Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS „Hydrotor? S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Zarządu KDPW Nr 194/16 z dnia 30.03.2016 r.
3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian;
– przed zmianą – akcje imienne uprzywilejowane – stosunek głosów na WZA Spółki 1:5
– po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1
4) wpływ zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:
a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 39.090 szt.
b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany 3.559.100
Spółka przewiduje, że powyższe akcje zostaną wprowadzone do obrotu publicznego z dniem 25 kwietnia 2016r.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 4/2016 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany – korekta
W przekazanym raporcie bieżącym w dniu 25-01-2016 nieprawidłowo podano % liczby głosów na WZA – powinno być 10,30 %.
Poniżej właściwa treść raportu.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 21 i 22-01-2016 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 545 szt., w tym w dniu:
– 21-01-2016 r. zakupił 424 szt. średnia cena nabycia 34,81 zł/1 akcję
– 22-01-2016 r. zakupił 120 szt. średnia cena nabycia 34,61 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 382.551 sztuk akcji, co stanowi 15,95 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,30 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 4/2016 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 21 i 22-01-2016 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 545 szt., w tym w dniu:
– 21-01-2016 r. zakupił 424 szt. średnia cena nabycia 34,81 zł/1 akcję
– 22-01-2016 r. zakupił 120 szt. średnia cena nabycia 34,61 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 382.551 sztuk akcji, co stanowi 15,95 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,75 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 3/2016 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2016r.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2015 r. – 26 luty 2016 r.
– I kwartał 2016 r. – 12 maja 2016 r.
– III kwartał 2016 r. – 10 listopada 2016 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.
Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2015 r. (SA-R) – 29 kwietnia 2016 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2015 r. (SA-RS) – 29 kwietnia 2016 r.
Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 2/2016 – Wykreślenie z rejestru sadowego „Defka” w likwidacji Sp. z o.o.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji w dniu 12 stycznia 2016 r. o wykreśleniu z rejestru sądowego „Defka” w Likwidacji Spółka z o.o. w Dzierżoniowie.
Data postanowienia sądu o wykreśleniu: 30 grudnia 2015 r.
Zakończenie likwidacji: 16 września 2013 r.
Spółka z o.o. „Defka” w Dzierżoniowie w skład Grupy Kapitałowej Hydrotor weszła 6 lipca 2007 r. Spółka zajmowała się odlewnictwem metali.
Do dnia 25 września 2013 roku w skład Grupy kapitałowej tworzonej przez PHS HYDROTOR SA wchodziła DEFKA Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dzierżoniowie. Likwidator Spółki „Defka” w dniu 25 września 2013 roku złożył wniosek do sądu rejestrowego o jej wykreślenie z rejestru sadowego.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 1/2016 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 30-12-2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji 10 012 szt., średnia cena nabycia 37,75 zł/1 akcję

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 237.800 sztuk akcji, co stanowi 9,92 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,40 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com