raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2017

RB 29/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 446 szt. akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 29/2017

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 28/2017 – Sprzedaż nieruchomości w Dzierżoniowie

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/215 Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o zawarciu w dniu 15 grudnia 2017 r. umowy sprzedaży nieruchomości w Dzierżoniowie.

Cena zbycia nieruchomości wynosi 3.250 tys. zł plus VAT jest ona wyższa od wartości tej nieruchomości wykazywanej w księgach spółki.

Sprzedający: PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi

Nabywca: EJK-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka kupująca nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z emitentem.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 27/2017 – NWZA 14-12-2017r. lista powyżej 5%

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 14 grudnia 2017 r.:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym NWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 31,57 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 11,72 % ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym NWZA 391.500 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 391.500 głosów stanowiących 29,63 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 10,89 % ogólnej liczby głosów,

3. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym NWZA 275.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 275.000 głosów stanowiących 20,82 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 7,73 % ogólnej liczby głosów,

4. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym NWZA 19.900 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 99.500 głosów stanowiących 7,53 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 2,80 % ogólnej liczby głosów.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 26/2017 – Uchwały podjęte na NWZA w dniu 14-12-2017

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 grudnia 2017 r.

Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Załącznik do raportu RB 26/2017

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 25/2017 – Zawiadomienie nr 2 o zamiarze połączenia spółek kapitałowych Hydrotor SA i Hydrotorbis Sp. z o.o.

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, adres: ul. Transportowa 5, 89-500 Tuchola, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226059, płatnik: VAT o numerze: 5611517189 Regon 093218784, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł. („Spółka Przejmowana), w której PHS Hydrotor S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Hydrotor S.A., zawiadamia akcjonariuszy Hydrotor S.A. o planowanym połączeniu Spółek.

Połączenie nastąpi poprzez:
1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Hydrotor S.A.- zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Hydraulika Siłowa Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi (Spółka Przejmowana).
Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 14 listopada 2017 roku i opublikowanym w dniu 15 listopada 2017 roku na stronach internetowych łączących się spółek.

Jednocześnie Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż:
1. Plan Połączenia wraz z
2. Projektem uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi.
3. Projektem uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi
4. Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31-10-2017 r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia
5. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia

(„DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE”) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Hydrotor począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 15 listopada 2017 roku do dnia 13 grudnia 2017 roku.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Hydrotor S.A., przy ul Chojnickiej 72 w Tucholi, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Akcjonariusze Hydrotor S.A. mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.


Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 24/2017 – Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek kapitałowych Hydrotor S.A. i Hydrotorbis Sp. z o.o.

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, adres: ul. Transportowa 5, 89-500 Tuchola, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226059, płatnik: VAT o numerze: 5611517189 Regon 093218784, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł. („Spółka Przejmowana), w której PHS Hydrotor S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Hydrotor S.A., zawiadamia akcjonariuszy Hydrotor S.A. o planowanym połączeniu Spółek.

Połączenie nastąpi poprzez:
1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Hydrotor S.A.- zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Hydraulika Siłowa Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi (Spółka Przejmowana).

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 14 listopada 2017 roku i opublikowanym w dniu 15 listopada 2017 roku na stronach internetowych łączących się spółek.

Jednocześnie Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż:
1.Plan Połączenia wraz z
2.Projektem uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR? S.A. w Tucholi.
3.Projektem uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hydrauliki Siłowej Hydrotorbis sp. z o.o. w Tucholi
4.Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31-10-2017 r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia
5.Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia

(„DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE”) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Hydrotor począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 15 listopada 2017 roku do dnia 13 grudnia 2017 roku.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Hydrotor S.A., przy ul Chojnickiej 72 w Tucholi, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Akcjonariusze Hydrotor S.A. mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 23/2017 – Nadzwyczajne Walne zgromadzenie akcjonariuszy 14-12-2017 – projekty uchwał

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „Hydrotor S.A. w dniu 14-12-2017 r.
Podstawa prawna raportu: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem członkowskim

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 22/2017 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 14-12-2017r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Nazdwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. wraz z jego porządkiem obrad.
Podstawa prawna raportu: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 21/2017 – Połączenie przez przejęcie spółki kapitałowej

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę akceptującą propozycje Zarządu w sprawie podjęcia procedur związanych z połączeniem w formie przejęcia przez PHS „Hydrotor” S.A. spółki zależnej „Hydraulika Siłowa Hydrotorbis” sp. z o.o. w Tucholi.

PHS „Hydrotor” S.A. posiada 100 % udziałów „Hydraulika Siłowa Hydrotorbis” sp. z o.o. w Tucholi.

„Hydraulika Siłowa Hydrotorbis” sp. z o.o. w Tucholi została powołana w grudniu 2004 r. jako jednoosobowa spółka przez PHS „Hydrotor” S.A.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 20/2017 – Oświadczenie Prezesa Zarządu Wacława Kropińskiego o niekandydowaniu na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A.. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu wczorajszym Prezes Zarządu Spółki Wacław Kropiński poinformował Radę Nadzorczą, iż w związku z zamiarem przejścia na emeryturę nie zamierza zgłaszać swojej kandydatury na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2017 rok (prawdopodobnie 2 połowa czerwca 2018r.).

Jednocześnie Pan Wacław Kropiński poinformował, że w przypadkach takiej potrzeby pozostaje do dyspozycji Spółki w innych formach współpracy.

Wcześniejsza informacja ma umożliwić Radzie Nadzorczej przygotowanie płynnej i jak najlepszej zmiany w Zarządzie.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 19/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 12 września 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 1.000 akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 18/2017 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 07 września 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 2.900 akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 17/2017 – Powołanie komitetu audytu

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089) Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 06.09.2017 r. Komitetu Audytu (Uchwala nr 3/02/2017 z dnia 06.09.2017 r. ) spośród jej członków w składzie:

1. Pan Jakub Leonkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Pan Ryszard Bodziachowski – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Pan Mariusz Lewicki – Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Spółka Hydrotor S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej co oznacza, że kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 16/2017 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 11 lipca 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrotor SA o nabyciu 7.426 akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść powiadomienia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 15/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 7 lipca 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrotor SA o nabyciu 90 akcji Hydrotor SA. W załączeniu pełna treść powiadomienia.
W załączeniu pełna treść Powiadomienia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 15/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korektra

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w treści raportu RB 15/2017 podano błędną sumę zakupionych akcji.

Prawidłowa treść raportu jest następująca:

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 7 lipca 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hydrotor SA o nabyciu 16.074 akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść powiadomienia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 14/2017 – ZWZA 24-06-2017 r. lista powyżej 5%

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2017 r.:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 17,63 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,72 % ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 387.600 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 387.600 głosów stanowiących 16,39 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,89 % ogólnej liczby głosów,

3. PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 355.900 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 355.900 głosów stanowiących 15,05 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,00 % ogólnej liczby głosów,

4. Pan Mariusz Lewicki wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 251.500 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 251.500 głosów stanowiących 10,64 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 7,07 % ogólnej liczby głosów,

5. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK posiadający na tym ZWZA 185.400 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 185.400 głosów stanowiących 7,84 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,21 % ogólnej liczby głosów.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 13/2017 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 24 czerwca 2017 r. uchwałę nr 23/VI/2017 o wypłacie dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2016 r.

Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 14 września 2017 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 04 październik 2017 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 290.200 akcji imiennych serii A i B oraz 2.108.100 akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 12/2017 – Podjęte uchwały na ZWZA w dniu 24-06-2017r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 24 czerwca 2017 r.
Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 11/2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2017r. – projekty uchwał – korekta

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA w dniu 24 czerwca 2017 r. z uwzględnieniem drobnych korekt oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 11/2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2017r. – projekty uchwał

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. w dniu 24 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 10/2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2017r. – korekta

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przesyła Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. wraz z jego porządkiem obrad z uwzglednieniem drobnych korekt w procedurach uczestnictwa.

Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 10/2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2017r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przesyła Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 9/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 18 maja 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 800 akcji Hydrotor SA.
W załączeniu pełna treść Powiadomienia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 8/2017 – Zwiększenie udziału w spółce zależnej
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje, że w dniu 17 maja 2017 r. podpisał umowę kupna-sprzedaży udziałów Więcborskich Zakładów Metalowych „WIZAMOR” Sp. z o.o. w Więcborku. Umowa dotyczy kupna 9,91 udziałów za kwotę 38 tys. zł.

PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zwiększył stan posiadania z 94,73% do 96,88 % ogólnej ilości udziałów Spółki.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 7/2017 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta za 2017r. 2018r. i 2019r. 

1. Dane o podmiocie:

– Kancelaria Audyt Czesław Pniewski; Osiedle Rusa 132/14; 61-245 Poznań

– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 1882. Właściciel firmy jest biegłym rewidentem od 1992 r. wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 7143.

2. Wyboru dokonano w dniu 27 kwietnia 2017 r.

3. Grupa Hydrotor korzystała z usług wybranego podmiotu. Biegły Rewident Pan Czesław Pniewski badał sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Hydrotor S.A w latach 2006 ?2010 w ramach umów zawartych z UZR-CBR Poznań oraz za 2015 r i 2016 r.. według zawartej z jego kancelarią umową.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 66/25/2017),

5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2017 r. 2018 r. i 2019 r.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 6/2017 – Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016r. wraz z propozycją ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. rekomendację wypłaty dywidendy za 2016 r. w wysokości 4.796,6 tys. zł czyli 2,00 zł brutto na jedną akcję.

Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 14 września 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2017 r.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. zaakceptowała wysokość proponowanej kwoty dywidendy jak i proponowane dni uzyskania dnia prawa i dnia wypłaty dywidendy.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 5/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 08 marca 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady NadzorczejHydrotor S.A. o nabyciu 1000 akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 4/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 06 marca 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu przez osobę bliską 800 akcji Hydrotor SA.
W załączeniu pełna treść Powiadomienia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 3/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – korekta
Zarząd Hydrotor SA przesyła ponownie raport o nabyciu akcji przez Pana Mariusza lewickiego – do przeslanego raportu RB nr 3 dołączono niewłaściwy scan dokumentu.
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 27 stycznia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 2/2017 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.
W załączeniu pełna treść Powiadomienia.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 1/2017 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2017 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:

– IV kwartał 2016 r. – 28 luty 2017 r.
– I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 r.
– III kwartał 2017 r. – 10 listopada 2017 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:

– I półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za 2016 r. (SA-R) – 28 kwietnia 2017 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2016 r. (SA-RS) – 28 kwietnia 2017 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com