raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2023

RB 26/2023 – Sprostowanie omyłki raportu bieżącego 25/2023

Zarząd Spółki PHS Hydrotor informuje o pomyłce w raporcie bieżącym nr 25/2023 w zakresie osób reprezentujących spółkę.

Błąd polega na podaniu nieprawidłowego imienia i nazwiska Prezesa Zarządu.

było Grzegorz Nowak

winno być Mariusz Lewicki

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym 25/2023 zostały podane prawidłowo.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 28.12.2023r.

RB 25/2023 – Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy faktoringowej spółki zależnej z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. _ Emitent _z siedzibą w Tucholi informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. powziął informację od spółki zależnej – Agromet ZEHS Lubań S.A. o podpisaniu porozumienia o rozwiązaniu umowy faktoringowej z dnia 28 września 2022 r., gdzie stroną umowy jest: Faktor_ BNP Paripas Faktoring Sp. z o.o. oraz Zbywca:_Agromet ZEHS Lubań S.A. (Emitent informował o zawartej umowie faktoringowej w Raporcie bieżącym nr 22/2022 z dnia 7 grudnia 2022r.) Umowa obowiązywała do momentu spłaty wierzytelności finansowych, odsetek, prowizji i opłat wobec Faktora. Na dzień złożenia komunikatu umowa faktoringowa oraz ustanowione zabezpieczenie – weksel in blanco straciły moc obowiązywania.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 22.12.2023r.

RB 24/2023 – Powiadomienie na transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

Notyfikacja Mariusz Lewicki

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 11.12.2023r.

RB 23/2023 – Powiadomienie na transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 29 listopada 2023 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

Notyfikacja Mariusz Lewicki

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 29.11.2023r.

RB 22/2023 – Powiadomienie na transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 21 listopada 2023 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

Notyfikacja Mariusz Lewicki

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 21.11.2023r.

RB 21/2023 – Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii uchylająca decyzję o wsparciu Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zarząd PHS Hydrotor informuje, że w dniu 21 września 2023r. wpłynęła do Spółki Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii nr 575/DRI/23 z dnia 8 września 2023r. uchylająca decyzję o wsparciu nr PSSE.DW.91.2021 z dnia 30 grudnia 2021r. – wydaną w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki przez Zarządzającego Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor SA w komunikacie nr 19/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. informował o przyczynie złożenia wniosku o uchylenie decyzji o wsparciu.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 21.09.2023r.

RB 20/2023 – Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego 2023

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje o korekcie danych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Grupy Hydrotor za I półrocze 2023 r., która dot. noty 3.32 wynagrodzenie członków zarządu i organów nadzoru (str. 67). Dane finansowe nie uległy zmianie. W załączeniu zamieszczono oświadczenie Zarządu w/w sprawie.

Oświadczenie Zarządu PHS Hydrotor S.A. o korekcie danych

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 11.09.2023r.

RB 19/2023 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie uchylenia decyzji o wspracie w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zarząd PHS Hydrotor informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia przez Zarząd Spółki do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z wnioskiem o uchylenie decyzji o wsparcie nr PSSE.DW.91.2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor w komunikacie nr 30/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. informował o przyznaniu pomocy publicznej na realizację nowych inwestycji. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie jest w stanie wywiązać się z warunków umowy dotyczących: ” Zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 340 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, poprzez zatrudnienie po dniu wydania decyzji na terenie realizacji nowej inwestycji, co najmniej 2 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i utrzymanie tego zatrudnienia na terenie nowej inwestycji przez co najmniej pięć lat, licząc od dnia zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2028 r.” Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o uchylenie decyzji o wsparciu.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 31.08.2023r.

RB 18/2023 – Połączenie przez przejęcie spółek zależnych

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki w dniu 30 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie połączenia w formie przejęcia przez PHS Hydrotor S.A. spółek zależnych:

1. Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; data nabycia spółki 15 czerwca 2005 r.; udziały PHS Hydrotor w spółce WPH Wrocław: 100 %

2. Więcborskie Zakłady Metalowe Wizamor Sp. z o.o. w Więcborku; data nabycia spółki – 8 lipca 2010 r.; udziały PHS Hydrotor w spółce WZM Wizamor Sp. z o.o.: 96,88%

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 31.08.2023r.

RB 17/2023 – Lista akconariuszy posiadających 5% liczby głosów - zmiana wartości ogólnej liczby głosów

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 31 sierpnia 2023 r. akcji spółki PHS Hydrotor S.A. do obrotu giełdowego na rynek podstawowy nastąpiła zmiana w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie.

Kapitał zakładowy Spółki : 2.398.300 akcji

Liczba głosów: 2.780.780

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

1. Mariusz Lewicki wraz z bliską osobą: 422.000 akcji stanowiących 17,596 % kapitału zakładowego, liczba głosów 422.000 stanowiących 15,176 % ogólnej liczby głosów;

2. Wacław Kropiński: 88.405 akcji stanowiących 3,686% kapitału zakładowego, liczba głosów 422.025 stanowiących 15,176 % ogólnej liczby głosów;

3. Ryszard Bodziachowski z bliską osobą: 406.000 akcji stanowiących 16,929% kapitału zakładowego, liczba głosów 406.000 stanowiących 14,600% ogólnej liczby głosów;

4. PKO TFI: 361.256 akcji stanowiących 15,063% kapitału zakładowego, liczba głosów 361.256 stanowiących 12,991 % ogólnej liczby głosów;

5. AVIVA OFE , AVIVA BZ WBK: 145.536 akcji stanowiących 6,068% kapitału zakładowego, liczba głosów 145.536 stanowiących 5,234 % ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 31.08.2023r.

RB 16/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

Zarząd PHS Hydrotor S.A. (“Emitent”), działając na podstawie postanowień art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), zwanej dalej “Ustawą o Ofercie”, informuje niniejszym, iż w dniu 30 sierpnia 2023 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zarządzające Funduszami PKO z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Ujawnienie stanu pposiadania – porozumienie

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 31.08.2023r.

RB 15/2023 – Asymilacja 63.030 akcji serii A i B

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w której stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 63.030 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki PHS Hydrotor S.A., o wartości nominalnej 2,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHDRTR00062. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 31 sierpnia 2023 r. wymienione akcje do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 sierpnia 2023 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLHDRTR00013.

Natomiast Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 sierpnia 2023 r. wydał oświadczenie, iż postanowił dokonać z dniem 31 sierpnia 2023r. asymilacji 63.030 akcji zwykłych PHS Hydrotor S.A. oznaczonych kodem PLHDRTR00062 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLHDRTR00013. W związku z powyższym w dniu 31 sierpnia 2023 r. zostanie spełniony warunek określony w ww. uchwale Zarządu Giełdy.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 29.08.2023r.

RB 14/2023 – Rejestracja zmian w Statucie Hydrotor SA oraz Organie Nadzoru Hydrotor SA

Zarząd Hydrotor SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Hydrotor SA oraz w Organie Nadzoru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 16.08.2023 r.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 25/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023 r.

Nowa treść § 15:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo sześciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Zgromadzenie dokonuje wyborów członków Rady Nadzorczej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obok członków Rady Nadzorczej jest możliwość dokonania wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej, który uzupełnia jej skład na okres kadencji Rady, na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci jednego z jej członków.

Nowa treść § 17:

§ 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady uczestniczących na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego,

§ 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

§ 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej,

§ 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej),

§ 5. Szczegółowe zasady głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oddawania głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał bez zwołania posiedzenia w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, ZWZA 24.06.2023 r. wideokonferencji lub poczty elektronicznej) określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zmiany w Organie Nadzoru zostały dokonane na mocy Uchwały nr 22a/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, wybrało Członka Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję: Pana Sławomira Sklindę.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023r.

Statut Hydrotor S.A.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 17.08.2023r.

RB 13/2023 – Powiadomienie na transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.

Notyfikacja Mariusz Lewicki

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 10.08.2023r.

RB 12/2023 – Konwersja 63.030 akcji imiennych na akcję na okaziciela

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r. na wniosek akcjonariuszy została przeprowadzona konwersja 63.030 akcji imiennych serii A i B o wartości nominalnej 2,00 zł każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 1:5, na akcje zwykłe (bez uprzywilejowania).

Planowany termin dokonania asymilacji i wprowadzenia 63.030 akcji do obrotu giełdowego został ustalony na dzień 31-08-2023 r.

Zamiana akcji dokonana została zgodnie § 3 pkt. 4 statutu Spółki ” … zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej …”. Zarząd Spółki Hydrotor SA uchwałą nr 9/7/2023 z dnia 19 maja 2023 r. oraz Rada Nadzorcza Hydrotor S.A. uchwałą nr 82/HT/2023 z dnia 22 maja 2023 r. wyraziły zgodę na zamianę akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.

W wyniku konwersji 63.030 akcji imiennych nastąpiła zmiana ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu:

– liczba głosów przed konwersją: 3.032.900

– liczba głosów po konwersji: 2.780.780

Kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie.

Uchwała RN

Uchwała Zarządu

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 02.08.2023r.

RB 11/2023 – Lista akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2023r.

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2023 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 1 255 511 akcji dających 1 637 371 głosów.

Akcjonariusze posiadające co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2023r.

1. Pan Mariusz Lewicki wraz bliską osobą posiadający na tym ZWZA 420.052 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 420.052 głosów stanowiących 25,654 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 13,850 % ogólnej liczby głosów.

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz bliską osobą posiadający na tym ZWZA 406.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 406.000 głosów stanowiących 24,796 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 13,387 % ogólnej liczby głosów.

3. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 85.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 427.025 głosów stanowiących 26,080 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 13,750 % ogólnej liczby głosów.

4. PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 302.819 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 302.819 głosów stanowiących 18,494 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,984% ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 26.06.2023r.

RB 10/2023 – Wybór Rady Nadzorczej - ZWZA dnia 24-06-2023

Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że w dniu 24 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PHS Hydrotor S.A. podjęło uchwały dotyczące wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję. Zgłoszeni zostali następujące kandydaci:

1. Bodziachowski Ryszard

2. Guzowska Monika

3. Lewicki Marcin

4. Kropiński Wacław

5. Rutecka Aleksandra

6. Sklinda Sławomir

ZWZA podjęło uchwałę nr 17/VI/2023 w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym. Zgromadzenie akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej zgodnie z Regulaminem Wyborów Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA: “Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów”. Do Rady Nadzorczej nie weszła Pani Aleksandra Rutecka w związku z otrzymaniem najmniejszej liczby głosów.

Skład nowo powołanej Rady Nadzorczej ukonstytuował się w następujący sposób:

1. Bodziachowski Ryszard – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Kropiński Wacław – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Lewicki Marcin – Sekretarz

4. Guzowska Monika – Członek Rady Nadzorczej

5. Sklinda Sławomir – Członek Radny Nadzorczej

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu Rady dokonała wyboru Komitetu Audytu:

1. Kropiński Wacław – Przewodniczący Komitetu Audytu

2. Bodziachowski Ryszard – Członek Komitetu Audytu

3. Lewicki Marcin – Członek Komitetu Audytu

4. Guzowska Monika – Członek Komitetu Audytu

5. Sklinda Sławomir – Członek Komitetu Audytu

Aleksandra Rutecka
Marcin Lewicki
Monika Guzowska
Ryszard Bodziachowski
Sklinda Slawomir
Waclaw Kropinski

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.06.2023r.

RB 9/2023 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 24 czerwca 2023 roku uchwałę nr 23/VI/2023 o podziale zysku za 2022 rok i przeznaczenia jego części na wypłatę dywidendy.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wynosi 4.796.600,00 zł z zysku za 2022 rok, tj. (2,00 zł na 1 akcję).

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 08 września 2023 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 września 2023 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 158.650 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B oraz 2.239.650 akcji na okaziciela serii A, B i C.

 

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.06.2023r.

RB 8/2023 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023 roku

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA w dniu 24 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, dodano podjęcie uchwały nr 22a/VI/2023 dotyczącej wyboru Członka Rady Nadzorczej. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Emitent wyjaśnia, że w zakresie dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2022 rok oraz sprawozdania finansowe za ten okres będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 6-10 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w związku z publikacją raportów rocznych w dniu 28 kwietnia 2023 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok, które było przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 11 przyjętego porządku obrad ZWZ, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 rok, które było przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 12 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 4/2023 w dniu 22 maja 2023 r.

ZWZA Hydrotor 24.06.2023r.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 24.06.2023r.

RB 7/2023 – Wypowiedzenie umowy faktoringowej Santander Factoring Sp. z o.o.

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. _ Emitent _z siedzibą w Tucholi informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 r. wypowiada umowę faktoringu podpisaną z Santander Factoring Sp. z o.o._ z siedzibą w Warszawie (umowa z dnia 28 listopada 2022 r. – ogłoszona komunikatem bieżącym RB/21/2022 ), z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Umowa przestanie obowiązywać z dniem 3 lipca 2023 r.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 19.06.2023

RB 6/2023 – Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

Zarząd PHS Hydrotor SA (“Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2023 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Sławomira Sklindy na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2023 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Spółka informuje, że Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej.

Życiorys i oświadczenie Kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Oświadczenie kandydata na Cz.R. N. Hydrotor S.A.

Nota biograficzna kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 16.06.2023

RB 5/2023 – Propozycja wypłaty dywidendy z zysku 2022r.

Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki w dniu 22 maja 2023r. podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycji wypłaty dywidendy z zysku za 2022 r. w wysokości 2,00 zł za jedną akcję.

Kwota na wypłatę dywidendy wyniesie 4.796.600,00 zł, Prawo do wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 września 2023 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 września 2023 r.

Proponowana kwota dywidendy z zysku za 2022 r. jest w tej samej wysokości co wypłacona dywidenda z zysku za 2021 r.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 22.05.2023

RB 4/2023 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2023r.

Zarząd PHS Hydrotor SA (“Spółka”) w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 24-06-2023 r.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 22.05.2023

RB 3/2023 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA - 24-06-2023r.

Zarząd PHS Hydrotor SA (“Spółka”) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi na dzień 24 czerwca 2023 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 22.05.2023

RB 2/2023 – Zamieszczenie na stronie internetowej Hydrotor S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2022

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 11-05-2023 r. na stronie internetowej Spółki

zamieszczone zostało Oświadczenie na temat informacji niefinanowych Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2022

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 12.05.2023

RB 1/2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki Hydrotor S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za IV kwartał 2022 roku – 28 luty 2023 roku (wtorek)

– za I kwartał 2023 roku – 22 maja 2023 roku (poniedziałek),

– za III kwartał 2023 roku – 20 listopada 2023 roku (poniedziałek).

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2023 rok:

– I półrocze 2023 roku – 11 września 2023 roku (poniedziałek)

Raporty roczne za 2022 rok:

– jednostkowy raport roczny – 28 kwietnia 2023 roku (piątek),

– skonsolidowany raport roczny – 28 kwietnia 2023 roku (piątek).

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Hydrotor S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor S.A.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 05.01.2023

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com