spółka

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

regulamin zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A.
w Tucholi
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Zarząd Spółki zwany dalej Zarządem, jest organem statutowym Spółki. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd wykonuje swoje obowiązki w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, statutu, niniejszego regulaminu zarządu oraz uchwał statutowych organów Spółki.
3. Prezesem i członkiem zarządu może być osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie i miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
5. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
6. Zarząd kierując się interesem Spółki określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi zasadami dobrych praktyk.
7. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod
uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
8. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
9. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
10. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
11. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorcza o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub możliwości jego powstania.
12. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniona w raporcie rocznym.

II . SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU
§ 2
1. Zarząd Spółki jest jedno, dwu lub trzyosobowy. Skład ilościowy Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. (wykreślony)
3. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. (wykreślony 30.06.2004r.)
5. Zasady wynagradzania Prezesa i członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

III . PRAWA I ZADANIA ZARZĄDU
§ 3
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, prowadzi bieżące sprawy przedsiębiorstwa spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje regulujące poszczególne obszary działalności Spółki.
2. Zarząd jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki przy pomocy komórek organizacyjnych realizujących zadania przewidziane w regulaminie organizacyjnym Spółki.
4. Czas pracy członków zarządu jest nienormowany.
5. W umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
6. Składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie praw i obowiązków wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta łącznie. Zarząd może upoważnić jednego ze swych członków lub innego przedstawiciela Spółki do wykonywania czynności prawnych z zakresu stosunku pracy.
7. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
8. Członek Zarządu nie może, bez zezwolenia Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w innej Spółce jako członek Zarządu.
9. Wykreślono 20.10.2021r.
10. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.

§ 4
Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
1. Zwoływania i organizacji Walnego Zgromadzenia:
a) zwyczajnego – w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego
b) nadzwyczajnego – w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia właściwego wniosku
Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej albo z inicjatywy własnej
2. Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymagane jest w szczególności gdy:
a) bilans wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/4 część kapitału akcyjnego – celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
b) zachodzi potrzeba pilnej zmiany Statutu Spółki.
3. Kierowania całokształtem działalności Spółki, zarządzania jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
4. Wyznaczania i realizacji strategii działalności Spółki.
5. Powoływania dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Spółki.
6. Wykonywania zaleceń pokontrolnych organów zewnętrznych i Rady Nadzorczej.
7. Udzielania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujących wyjaśnień oraz udostępniania wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Spółki.
8. Członkowie zarządu w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie winni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 5
Członkowie Zarządu mają obowiązek:
a) uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
b) inicjować i powodować opracowanie tematów, które są omawiane na posiedzeniach Zarządu
c) przestrzegać oraz zapewniać prawidłową realizację uchwał Zarządu.
d) być obecnym na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 6
Członkowie Zarządu odpowiadają za:
a) należyte prowadzenie działalności Spółki przez wyznaczenie odpowiedniej osoby na stanowisko Głównego Księgowego
b) szkodę spowodowaną brakiem staranności i sumiennego kupca przy wykonywaniu swoich obowiązków
c) szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub postanowieniami Statutu Spółki.
IV . ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

§ 7
1. Posiedzenia Zarządu są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia Zarządu Spółki odbywają się w terminach wynikających z bieżących potrzeb Spółki, jednakże co najmniej raz na dwa miesiące.
3. Posiedzenia zwyczajne mogą zostać odwołane w przypadku braku spraw na porządek obrad.
4. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności członek Zarządu.

§ 8
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się pod przewodnictwem Prezesa Spółki.
2. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagane jest powiadomienie drugiego Członka Zarządu o terminie posiedzenia.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej oraz z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 9
1. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu wymagana jest obecność obu członków Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, a w przypadku braku jednomyślności decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, a w przypadku spraw dotyczących osobiście członka Zarządu głosowanie jest tajne a zainteresowany członek Zarządu wstrzymuje się od głosu.

§ 10
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
2. Do protokołu należy dołączyć zdanie odrębne do podjętej uchwały.
3. Protokoły z posiedzeń są ewidencjonowane i archiwizowane w stałym miejscu siedziby Spółki i udostępnione do wglądu wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osobom upoważnionym.

§ 11
1. Zarządowi Spółki do zatrudnionych w Spółce pracowników przysługują uprawnienia kierownika zakładu pracy w rozumieniu ustawodawstwa pracy.
2. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu, Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu stosownie do struktury organizacyjnej Spółki.
3. Członkowie Zarządu w wykonywaniu czynności o których mowa w ust. 2 wydają w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnej decyzji Zarządu polecenia niezbędne do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań.
4. Na posiedzeniach Zarządu członkowie Zarządu przedkładają i referują sprawy wynikające z zakresu ich obowiązków i odpowiedzialni są za wprowadzanie w życie uchwał zarządu przez podległe im komórki organizacyjne Spółki.
5. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji podjętych przez członków Zarządu do czasu ich rozpatrzenia na posiedzeniu Zarządu.
6. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka i krewnych – członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia takiego w protokole z posiedzenia Zarządu.
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik.

§ 12
Zarząd Spółki podejmuje uchwały w następujących sprawach:
1. zaciągania kredytów, zbywania i nabywania majątku trwałego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 tys. EURO
2. zawarcia umowy przez Spółkę, której wartość wierzytelności lub zobowiązania przekracza kwotę o której mowa w ust. 1, za wyjątkiem zamówień dotyczących bieżącej działalności Spółki.
3. sprawy z zakresu struktury organizacyjnej Spółki.
4. kształtowanie polityki zatrudnieniowej i płacowej
5. uchwalanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz składanie sprawozdania Zarządu Spółki i wniosku co do podziału zysków lub pokrycia strat Radzie Nadzorczej
6. inne sprawy z zakresu działalności Spółki, zgłaszane przez członka Zarządu Spółki.
7. przyjecie rocznych planów i wieloletnich programów Spółki
8. zawieranie wieloletnich umów lub ich rozwiązywanie.
9. dokonywanie darowizn na cele dobroczynne i społeczne, jeśli jednorazowa wartość darowizny przekracza 1 tys. PLN
10. dokonywanie podziału i ustanowienie zasad wykorzystania funduszy na świadczenie dla pracowników Spółki.
11. ogłoszenie upadłości Spółki.
12. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy
13. zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia
14. ustanawiania prokury
15. nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Zarząd zobowiązany jest uzyskać opinię Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach, które mają być przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.
2. Zarząd może wnioskować do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w sprawach uznanych przez Zarząd za szczególnie ważne dla działalności Spółki.
3. Zarząd może przedkładać Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu.

§ 14
1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub Członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub Członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych do załatwienia spraw, aktów, dokumentów itp.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 16
Regulamin został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą „HYDROTOR” S.A. w Tucholi w dniu 25.04 2019r.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com